Đến tháng 08/2018 , Tỉnh Tuyên Quang đã giải quyết
99,77%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 11/09/2018 10:50
Đến tháng 03/2017, Tỉnh Tuyên Quang đã trao đổi
10.149
văn bản giữa các đơn vị. Cập nhật: 24/03/2017 00:00

Chăm lo Tết Trung thu cho trẻ em vùng sâu, vùng xa 20/9/2018 14:32

Mặc dù điều kiện kinh tế ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn nhưng trẻ em ở các huyện đã nhận được sự quan tâm về vật chất, tinh thần của các cơ quan, đơn vị và các nhà hảo tâm trong và ngoài......
Liên kết chuyên mục