Đến tháng 04/2018 , Tỉnh Tuyên Quang đã giải quyết
99,74%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 10/05/2018 09:25
Đến tháng 03/2017, Tỉnh Tuyên Quang đã trao đổi
10.149
văn bản giữa các đơn vị. Cập nhật: 24/03/2017 00:00

Xây dựng trung tâm huyện lỵ Lâm Bình đáp ứng tiêu chí đô thị loại V 21/5/2018 6:45

Theo quy hoạch chung xây dựng thị trấn trung tâm huyện lỵ Lâm Bình tại Quyết định số 89/QĐ-UBND, ngày 18-4-2012 của UBND tỉnh, trung tâm huyện lỵ Lâm Bình có vị trí bao gồm ranh giới địa chính toàn......
Liên kết chuyên mục