Triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2018 - 2025

13/5/2018 14:21

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 40/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2025.Một tiết học Tiếng Anh của Trường THCS Lê Quý Đôn (TP Tuyên Quang). Ảnh: Minh Hoa.

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2025 nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ cho các các cấp học và trình độ đào tạo trên địa bàn tỉnh; tiếp tục triến khai chương trình dạy và học ngoại ngữ mới ở các cấp học, trình độ đào tạo; nâng cao trình độ đào tạo, năng lực sử dụng ngoại ngữ của nguồn nhân lực, nhất là trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; tăng cường năng lực cạnh tranh của nguồn nhân lực trong thời kỳ hội nhập; tạo nền tảng phổ cập ngoại ngữ cho giáo dục phổ thông vào năm 2025.

Kế hoạch đề ra mục tiêu cụ thể:

Đối với giáo dục mầm non: đến năm 2020, tiếp tục triển khai thí điểm chương trình cho trẻ làm quen với tiếng Anh ỏ' những nơi có đủ điều kiện theo nguyên tắc tự nguyện của cha me hoc sinh. Từ năm 2020, triển khai thực hiện chương trình và học liệu làm quen với ngoại ngữ cho trẻ mầm non theo chưong trình và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ưu tiên thực hiện chương trình môn tiêng Anh ở những nơi có điêu kiện.

Đối với giáo dục phổ thông: đến năm 2020, tiếp tục triển khai thí điểm chương trình làm quen với tiếng Anh cho học sinh lớp 1, lớp 2 ở những nơi có đủ điều kiện theo nguyên tắc tự nguyện của cha mẹ học sinh. Từ năm 2020, triển khai chương trình tiếng Anh tự chọn cho học sinh lớp 1, lớp 2 theo chương trình và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ theo chương trình 7 năm hiện hành. Duy trì và mở rộng dần quy mô học sinh được học chương trình tiếng Anh 10 năm theo Đe án Ngoại ngữ quốc gia 2020. Đến năm 2021, 100% học sinh cấp tiểu học được học chưong trình tiếng Anh 10 năm đủ 4 tiết/tuần; 100% học sinh cấp trung học cơ sở được học chương trình tiếng Anh 10 năm; đến năm 2025, 100% học sinh cấp trung học phổ thông được học chương trình tiếng Anh 10 năm. Đến năm 2021, 100% giáo viên tiếng Anh phổ thông đạt chuẩn năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các cấp học.

Đối với giáo dục nghề nghiệp: đến năm 2025, phấn đấu 50% các cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai chương trinh ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra và ngành, nghề đào tạo.

Đối với giáo dục thường xuyên: triển khai dạy và học chương trình ngoại ngữ trong giáo dục thường xuyên đáp ứng cơ bản nhu cầu đa dạng của xã hội sau khi có chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ưu tiên thực hiện chương trình môn tiếng Anh. Triển khai thực hiện bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (không bao gồm đội ngũ giảng viên, giáo viên ngoại ngữ) sau khi có chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Để triển khai thực hiện hiệu quả Đề án, kế hoạch đã đề ra 6 nhiệm và giải pháp, trong đó, tập trung xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên; Tăng cường đổi mói kiểm tra, đánh giá trong dạy và học ngoại ngữ; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cuòng điều kiện dạy học ngoại ngữ; Tăng cưòng công tác truyền thông, hợp tác quốc tế, phát triển quy mô và xây dựng môi trường dạy học ngoại ngữ; Đẩy mạnh xã hội hóa trong dạy và học ngoại ngữ…

UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu xây dựng, cụ thể hóa những nội dung của Đề án thành Kế hoạch của tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông triển khai Kế hoạch theo đúng lộ trình. Tổ chức kiểm tra, giám sát, tổng họp, báo cáo sơ kết, định kỳ về két quả thực hiện Đề án với Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh theo quy định. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chỉ Minh tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan; phối họp tổ chức các hoạt động giao lưu các câu lạc bộ tiếng Anh, diễn đàn học tiếng Anh trong thanh niên, doanh nghiệp trẻ. UBND các huyện, thành phổ chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo, các cơ quan chức năng trên địa bàn xây dựng chương trình, cụ thế hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch để triển khai thực hiện có hiệu quả tại địa phương; chỉ đạo thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưõng giáo viên, kiểm tra đạt chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thường xuyên kiếm tra, rà soát những giáo viên chưa đạt chuẩn; rà soát nhu cầu và tổng họp, đề xuất tuyển dụng giáo viên tiếng Anh để đạt được mục tiêu của Đề án. Đồng thời, chỉ đạo việc thực hiện các chế độ, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng và các chế độ, chính sách khác đối với giáo viên trên địa bàn theo quy định.
PV
 
 
 
 
           
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email