Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2021

5/9/2018 10:20

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 82/KH-UBND triển khai Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2021.Tiểu phẩm “Xâm hại tình dục trẻ em là tội ác” của các
em học sinh đến từ trường THCS Nhữ Khê (Yên Sơn) biểu diễn.

Mục tiêu của Kế hoạch bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm nhằm giảm thiểu tình trạng bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch cũng đề ra mục tiêu cụ thể: 100% cơ quan quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh có quy chế phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương về phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các vụ việc bạo lực học đường; 100% các cơ sở giáo dục xây dựng, tổ chức thực hiện nghiêm quy chế phối hợp với các cơ quan chức năng về phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các vụ việc bạo lực học đường. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng, chống bạo lực học đường cho cán bộ, nhà giáo và người học. Tổ chức các hoạt động giáo dục, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực học đường; rèn luyện kỹ năng sống cho người học. Công khai kế hoạch và các kênh tiếp nhận thông tin về bạo lực học đường; Thực hiện các biện pháp can thiệp, hỗ trợ kịp thời khi có người học bị bạo lực học đường. Xây dựng và triển khai thực hiện bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học.

Theo đó, Kế hoạch được thực hiện với 6 nhiệm vụ và giải pháp, trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống bạo lực học đường; Tích hợp nội dung giáo dục phòng, chống bạo lực học đường vào các hoạt động giáo dục, nội dung chương trình, sách giáo khoa; Xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện trong cơ sở giáo dục; Nâng cao năng lực, phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên trong các cơ sở giáo dục; Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; Kiểm tra, giám sát và xử lý về bạo lực học đường.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc lồng ghép, tích hợp nội dung, kiến thức về bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; công tác tư vấn học đường, công tác xã hội trường học vào kế hoạch giáo dục của cơ sở giáo dục theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao năng lực, phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên trong các cơ sở giáo dục. Chủ trì, xây dựng và ký quy chế phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm bạo lực học đường. Tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình trong công tác phòng, chống bạo lực học đường trên trang thông tin của ngành. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục trong việc thực hiện các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương, tố chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị liên quan bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hướng dẫn việc lồng ghép, tích hợp nội dung, kiến thức về bảo đảm môi trường giáo dục an toàn trong thực hành, thực tập nghề nghiệp và lao động sản xuất, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường vào chương trình đào tạo theo chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh. Tổ chức thanh tra, kiểm tra cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc thực hiện các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường. Sở Y tế phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn và tố chức thực hiện công tác y tế trường học bảo đảm việc chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch, bệnh cho người học.

Công an tỉnh phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội khảo sát, đánh giá thực trạng bạo lực học đường và vi phạm pháp luật ở các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đế có các giải pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc về vi phạm bạo lực học đường. Chỉ đạo, hướng dẫn Công an huyện, thành phố phối họp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố, các cơ quan liên quan bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học, phòng, chống vi phạm pháp luật và phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các vụ việc bạo lực học đường.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống bạo lực học đường, việc bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; phản ánh kịp thời tình hình bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; đưa tin, nhân rộng các gương điển hình trong công tác phòng, chống bạo lực học đường gắn với việc tôn vinh các thầy giáo, cô giáo hết lòng vì học sinh thân yêu; phê phán những hành vi vi phạm bạo lực học đường nhằm nâng cao nhận thức, chấp hành pháp luật của người học, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên trong các cơ sở giáo dục, gia đình người học và cộng đồng về mối nguy hiểm và hậu quả của bạo lực học đường. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với các sở, ngành địa phương, các đơn vị liên quan xây dựng phóng sự, đưa tin, bài về các quy định của pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống bạo lực học đường tại cộng đồng; phản ánh kịp thời tình hình bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; biếu dương, nhân rộng các gương điển hình trong công tác phòng, chống bạo lực học đường gắn với việc tôn vinh các thầy giáo, cô giáo hết lòng vì học sinh thân yêu.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực học đường trong công tác gia đình; gắn công tác phòng, chống bạo lực học đường với thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kêt xây dựng đời sống văn hóa", xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Định hướng nội dung tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật, hệ thống thiết chế văn hóa; tăng cường công tác quản lý hoạt động văn hóa, văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn tỉnh liên quan đến công tác tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường. Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã hội về phòng, chống bạo lực học đường.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, triển khai thực hiện việc bảo đảm quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường theo phân cấp quản lý. Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành của địa phương bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trong cơ sở giáo dục; điều tra và xử lý vụ việc bạo lực học đường, gây mất an toàn cho cơ sở giáo dục theo phân cấp quản lý. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với các cơ sở giáo dục trong việc tuyên truyền, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; quản lý, giáo dục học sinh về phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả tình trạng bạo lực học đường. Chỉ đạo các Phòng giáo dục và Đào tạo tổ chức ký kế hoạch phối hợp với các phòng, ban, đoàn thể trên địa bàn thực hiện các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm bạo lực học đường. Tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục trong việc thực hiện các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường theo phân cấp quản lý.

UBND tỉnh cũng đề nghị ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia công tác phòng, chống bạo lực học đường, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tham gia giám sát, phản biện, tham vấn, kiến nghị đối với các cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường. Tỉnh đoàn Tuyên Quang tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên, trẻ em và cộng đồng về phòng, chống bạo lực học đường; gắn với các mô hình giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý các tình huống; đồng thời nhân rộng mô hình trên tại các huyện, thành phố, phối kết họp với các hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục. Lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực học đường vào hoạt động của Trung tâm Văn hóa Thể thao Thanh Thiếu nhi tỉnh, hướng dẫn và tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí an toàn, lành mạnh cho thanh thiếu nhi. Phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo chỉ đạo việc quản lý học sinh trong thời gian nghỉ hè, đảm bảo cho học sinh có các hoạt động vui chơi an toàn, lành mạnh.
PV
 
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email