Kết luận Hội nghị đánh giá công tác quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2018, nhiệm vụ, giải pháp chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế

2/11/2018 8:40

Tuyenquang.gov.vn: Ngày 26/10/2018, đồng chí Nguyễn Thế Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh, đã chủ trì Hội nghị đánh giá công tác quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2018, nhiệm vụ, giải pháp chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế.

Dự Hội nghị có đại diện các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Trưởng, phó các Phòng chuyên môn trực thuộc Cục Thuế; Lãnh đạo các Chi cục Thuế, các Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch trên địa bàn toàn tỉnh.

Sau khi nghe lãnh đạo Cục Thuế báo cáo đánh giá tình hình, kết quả công tác quản lý thu 10 tháng, ước thực hiện năm 2018; nhiệm vụ và giải pháp công tác thuế các tháng cuối năm 2018, giải pháp chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế; Ý kiến tham gia, thảo luận của các sở, ngành, cơ quan; các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận như sau:

I- Đánh giá chung công tác quản lý thu ngân sách nhà nước

Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận sự cố gắng của các cấp các ngành, đặc biệt là ngành thuế trong công tác thu ngân sách. Kết quả ước thu nội địa trên địa bàn 10 tháng là 1.483 tỷ đồng, đạt 82,8% dự toán Ủy ban nhân dân tỉnh giao, tăng 13,8% so với cùng kỳ. Số thu về thuế, phí và lệ phí do cơ quan thuế ước thực hiện 10 tháng năm 2018 ước thu 1.413,7 tỷ đồng, đạt 81% dự toán Ủy ban nhân dân tỉnh giao, tăng 12% so với cùng kỳ.

Kết quả trên thể hiện sự quan tâm của cấp Ủy đảng, chính quyền các cấp mà nòng cốt là ngành thuế. Ngay từ đầu năm, ngành Thuế đã chủ động triển khai quyết liệt và hiệu quả các giải pháp quản lý nguồn thu, chống thất thu trên địa bàn tỉnh; thực hiện thanh tra, kiểm tra và truy thu, xử phạt nộp ngân sách kịp thời, đúng quy định; quản lý chặt chẽ và tổ chức thu thuế hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh; đồng thời đã có giải pháp tích cực thu nợ, xử lý nợ đọng thuế.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả nêu trên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: một số khoản thu đạt thấp, dự báo không đạt kế hoạch đề ra (Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước Trung ương quản lý ước cả năm đạt 92,3% so với dự toán; Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương quản lý ước cả năm đạt 85,7% so với dự toán; Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ước cả năm đạt 84,7 % so với dự toán); tổng số tiền thuế nợ toàn tỉnh đến thời điểm 30/9/2018 là 120,5 tỷ đồng, tính theo chỉ tiêu nợ của Tổng cục Thuế giao (không vượt 5% tổng thu ngân sách) tổng số tiền thuế nợ chiếm 9,1% so với tổng thu NSNN trên địa bàn (120,5/1.323 tỷ đồng), cao hơn 4,1%.

II- Nhiệm vụ và giải pháp công tác thuế các tháng cuối năm 2018

Ngành thuế và các cơ quan liên quan phải triển khai ngay các giải pháp hiệu quả, khả thi, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước, đặc biệt là dự toán thu cân đối năm 2018, đồng thời tăng cường xử lý nợ đọng thuế, nâng cao tính tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế, của cán bộ thuế, cơ quan Thuế. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Cục Thuế tỉnh

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật, chính sách về thuế; tư vấn, hỗ trợ người nộp thuế.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính về thuế, tập trung tháo gỡ, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc về thuế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế, tiếp tục triển khai thực hiện kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, giảm thời gian làm thủ tục nộp thuế.

- Tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04/CT-BTC ngày 15/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế để giảm nợ đọng ngành Thuế quản lý; Văn bản số 9737/BTC-NSNN ngày 14/8/2018 của Bộ Tài chính về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2018 và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 2518/UBND-TC ngày 18/8/2018 về triển khai thực hiện Văn bản số 9737/BTC-NSNN của Bộ Tài chính.

- Chỉ đạo các Chi cục Thuế xây dựng Phương án thu nợ, xử lý nợ đọng và tổng hợp chung toàn tỉnh báo cáo Tổng cục Thuế, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

- Tăng cường quản lý nợ thuế, phân loại nợ thuế, thực hiện các biện pháp quản lý thu nợ, cưỡng chế nợ thuế đúng quy định của Luật Quản lý thuế; Tổ chức theo dõi, giám sát chặt chẽ, thường xuyên sự biến động của các khoản nợ thuế để áp dụng các biện pháp thu nợ phù hợp; định kỳ hàng tháng tổng hợp danh sách các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nợ thuế lớn trên địa bàn tỉnh, có giải pháp thu nợ cụ thể từng đối tượng. Tập trung sử dụng đồng bộ các giải pháp xử lý, thu hồi nợ đọng thuế, giao chỉ tiêu thu nợ cụ thể và đôn đốc tổ chức thực hiện, giao chỉ tiêu thu nợ đến từng phòng, từng đội thuế. Yêu cầu đến 31/12/2018, số nợ thuế không vượt quá 5% so với tổng thu ngân sách nhà nước.

- Rà soát, nắm chắc các đối tượng nộp thuế, nhất là đối với các doanh nghiệp mới thành lập và các nguồn thu phát sinh theo quy định của pháp luật để có biện pháp quản lý, thu nộp đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước; tăng cường công tác quản lý thuế, chống thất thu thuế đối với khu vực ngoài quốc doanh và hộ kinh doanh, thành lập các đoàn khảo sát doanh thu của các hộ kinh doanh làm cơ sở áp mức thuế phù hợp; kiểm soát chặt chẽ việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để chống thất thu thuế.

- Tăng cường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thuế, trong đó tập trung vào các doanh nghiệp, lĩnh vực trọng điểm, có độ rủi ro cao; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, gian lận thuế, trốn thuế.

- Chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố kiểm tra, rà soát các tổ chức, cá nhân được giao đất nhưng chây ỳ không nộp, chậm nộp tiền thuê đất; các tổ chức, cá nhân thuộc lĩnh vực khai thác khoáng sản thực hiện kê khai không đúng, không đủ sản lượng khai thác theo thực tế khai thác; tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giải pháp xử lý đối với các trường hợp nêu trên theo quy định.

- Thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa Cục Thuế tỉnh và Công an tỉnh trong công tác phòng, chống các hành vi vi phạm và tội phạm trong lĩnh vực thuế; tăng cường phối hợp giữa ngành thuế và các ngành chức năng có liên quan, chính quyền các cấp để kịp thời thu nợ thuế vào ngân sách nhà nước.

- Xây dựng Đề án sắp xếp, sáp nhập Chi cục Thuế khu vực Na Hang - Lâm Bình, Chi cục Thuế khu vực Chiêm Hóa - Hàm Yên trình Tổng cục Thuế phê duyệt phải đảm bảo hiệu quả, thuận lợi cho người nộp thuế và cán bộ công chức ngành Thuế,

- Kiến nghị với Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính xử lý khoanh nợ đối với những khoản nợ khó thu, không có khả năng thu.

2. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; thường xuyên quan tâm, chỉ đạo công tác thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2018, đặc biệt là thu cân đối ngân sách (không tính tiền đất).

- Đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để thanh toán, quyết toán đúng quy định.

- Chỉ đạo Chi cục Thuế xây dựng Phương án thu nợ, xử lý nợ đọng để tập trung thu nợ, xử lý nợ đọng thuế theo thẩm quyền.

- Phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế tỉnh trong việc kiểm tra, rà soát các tổ chức, cá nhân được giao đất nhưng chây ỳ không nộp, chậm nộp tiền thuê đất; các tổ chức, cá nhân thuộc lĩnh vực khai thác khoáng sản thực hiện kê khai không đúng, không đủ sản lượng khai thác theo thực tế khai thác; xử lý nghiêm các vi phạm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật, đề xuất giải pháp xử lý đối với các trường hợp vượt quá thẩm quyền với Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

3. Sở Tài chính

- Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện kết luận của thanh tra, kiểm toán về thu ngân sách nhà nước; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp xử lý đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện nghiêm kết luận của thanh tra, kiểm toán. Có biện pháp hiệu quả đẩy nhanh công tác thanh, quyết toán các công trình xây dựng cơ bản còn tồn đọng.

- Tăng cường công tác quản lý giá, theo dõi chặt chẽ biến động giá cả trên thị trường; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh điều chỉnh kịp thời bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn sát với thực tế nhằm chống thất thu thuế tài nguyên.

4. Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang

- Phối hợp Cục Thuế tỉnh, Sở Tài chính trong công tác thu ngân sách, thu hồi nợ đọng thuế, thu thuế đối với hoạt động xây dựng cơ bản trên địa bàn theo quy định, thực hiện việc khấu trừ số thuế Giá trị gia tăng để nộp vào ngân sách nhà nước khi làm thủ tục thanh toán các dự án đầu tư xây dựng cơ bản theo tỷ lệ quy định trên số tiền thanh toán khối lượng các công trình; cung cấp thông tin của người nộp thuế theo yêu cầu của Cục Thuế tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục tạm ứng, thanh, quyết toán, nhất là các công trình xây dựng cơ bản; chỉ đạo kiểm soát chi chặt chẽ, đảm bảo đúng thời hạn theo quy định để góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

- Phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế, Ngân hàng thương mại, bưu điện và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn nhằm hỗ trợ một cách tốt nhất, thuận lợi nhất cho các đối tượng nộp thuế.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu đề xuất các biện pháp cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, thành lập doanh nghiệp.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về các biện pháp bố trí vốn, điều chỉnh vốn và quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản kịp thời, hiệu quả, khả thi để đẩy nhanh quá trình thanh toán, quyết toán công trình xây dựng cơ bản.

- Phối hợp cung cấp thông tin, tình trạng hoạt động của doanh nghiệp; tiếp nhận thông tin, ghi chú cảnh báo trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia đối với các đối tượng nợ đọng thuế lớn, chây ỳ, quá hạn kéo dài theo đề nghị của Cục Thuế tỉnh theo quy định.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì rà soát, giải quyết các vướng mắc liên quan đến đất đai như giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

- Chủ động phối hợp với Cục Thuế tỉnh có giải pháp chống thất thu, quản lý tốt các nguồn thu từ hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn; trình Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi giấy phép những doanh nghiệp khai thác cát, hoạt động bến bãi trốn nợ thuế...; tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành và điều chỉnh kịp thời bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn sát với thực tế nhằm chống thất thu thuế tài nguyên.

- Phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế tỉnh trong việc kiểm tra, rà soát và xử lý theo thẩm quyền các tổ chức, cá nhân được giao đất nhưng chây ỳ không nộp, chậm nộp tiền thuê đất; các tổ chức, cá nhân thuộc lĩnh vực khai thác khoáng sản thực hiện kê khai không đúng, không đủ sản lượng khai thác theo thực tế khai thác; đề xuất giải pháp xử lý đối với các trường hợp vượt quá thẩm quyền với Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

7. Các Ban quản lý chuyên ngành, Chủ đầu tư các dự án, công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh tập trung chỉ đạo nhà thầu và các bộ phận có liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, nghiệm thu khối lượng hoàn thành; hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị phê duyệt quyết toán đối với các dự án, công trình hoàn thành làm căn cứ thanh toán, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản các nguồn vốn thuộc kế hoạch vốn năm 2018.

8. Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Công an tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, các cơ quan thông tin, báo chí, UBND huyện, thành phố và các cơ quan liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm thực hiện và phối hợp với cơ quan Thuế trong công tác tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn pháp luật, chính sách về thuế và quản lý, khai thác nguồn thu ngân sách, chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế; xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm về thuế, công khai thông tin những trường hợp nợ đọng lớn, chây ỳ, quá hạn kéo dài trên địa bàn; thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp cải cách hành chính nhằm đẩy mạnh phát triển sản xuất từ đó tạo nguồn thu ổn định, vững chắc cho ngân sách nhà nước.
 
BBT

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục