Kết luận cuộc họp về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tháng 11/2018

8/12/2018 15:33

Tuyenquang.gov.vn: Ngày 20/11/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Quang, đã chủ trì cuộc họp về việc tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018, kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh.

Dự họp có các lãnh đạo Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Văn hóa, thể Thao và Du lịch, Giao thông Vận tải, Y tế, Công Thương, Nội vụ; lãnh đạo Cục Thuế tỉnh; lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; lãnh đạo Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Sau khi nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả thực hiện: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh đến ngày 15 tháng 11 năm 2018, ý kiến thảo luận của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018, kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng; xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh và phấn đấu có thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới so với kế hoạch năm 2018 (xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang), Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ yêu cầu: UBND các huyện, thành phố: Về việc thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 tiếp tục đôn đốc các xã huy động lực lượng đẩy nhanh tiến độ thực hiện phấn đấu cơ bản hoàn thành kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn trước 30/11/2018 và xây dựng nhà văn hóa thôn bản tổ nhân dân trước ngày 25/12/2018. Chủ động phối hợp với các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải để hoàn thiện hồ sơ quyết toán các công trình thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 năm 2016, 2017 và đăng ký kế hoạch thực hiện năm 2019, đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước.

Về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục rà soát đẩy nhanh tiến độ xây dựng và giải ngân vốn các công trình, dự án; thực hiện thanh toán, quyết toán vốn thực hiện Chương trình theo đúng quy định của pháp luật. Khẩn trương rà soát, đánh giá các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới của các xã mục tiêu năm 2018, hoàn thiện hồ sơ đánh giá công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới đảm bảo theo đúng quy định.

Về bổ sung kế hoạch cung ứng cấu kiện nhà văn hóa: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan căn cứ các quy định hiện hành của nhà nước, báo cáo, đề xuất với UBND tỉnh theo quy định.

Về vướng mắc trong thanh toán các công trình thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 bằng nguồn vốn Chương trình 135: Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các ngành liên quan hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục, hồ sơ đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Về kế hoạch phân bổ nguồn vốn thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến tại cuộc họp hoàn chỉnh, trình kỳ họp  UBND tỉnh tháng 11/2018.

Về nhu cầu kế hoạch vốn thực hiện các xã mục tiêu hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương tổng hợp gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh trước ngày 30/11/2018.

Trên đây Kết luận cuộc họp về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tháng 11/2018 và việc tổ chức thực hiện kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh, các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh theo quy định.
BBT 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục