Kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh tại kỳ họp tháng 3 năm 2019

2/4/2019 10:57

Tuyenquang.gov.vn: Ngày 22/3/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 3 năm 2019. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Minh Huấn chủ trì cuộc họp.

Dự họp có đồng chí Ma Thị Thúy, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Lãnh đạo các ban Hội đồng nhân dân tỉnh; các Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng sở, ban, ngành; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sau khi nghe lãnh đạo các cơ quan báo cáo nội dung, tờ trình tại kỳ họp, ý kiến thảo luận của các Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh và đại biểu dự họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Minh Huấn kết luận:

1. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019.

Cơ bản nhất trí với Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày tại cuộc họp. Trong Quý I năm 2019 các ngành, địa phương đã tích cực, chủ động triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương phụ trách góp phần thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 đươc cấp có thẩm quyền giao. Tuy nhiên kết quả thực hiện quý I còn một số hạn chế như trong báo cáo đã nêu và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

- Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, chủ động rà soát kỹ các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách; đánh giá rõ các tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ quý I, phân tích đúng nguyên nhân khách quan và chủ quan; đề ra giải pháp hiệu quả, khả thi khắc phục những tồn tại, hạn chế ngay trong quý II phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2019.

 - Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và các ngành liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện quyết liệt các giải pháp để đẩy nhanh sản xuất công nghiệp, khắc phục ngay những sản phẩm có giá trị sản xuất thấp và tìm những sản phẩm bù đắp các sản phẩm thiếu hụt, các sản phẩm liên quan giá trị xuất khẩu hàng hóa. Đảm bảo hoàn thành mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp và giá trị xuất khẩu hàng hóa năm 2019.
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

+ Tổ chức thực hiện tốt Đề án phát triển lâm nghiệp, Đề án phát triển đàn trâu, Đề án phát triển thủy sản sau khi được phê duyệt; tiếp tục thực hiện các cơ chế, chính sách về sản xuất hàng hóa; chính sách hỗ trợ giống lâm nghiệp trồng rừng; đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị trồng rừng theo kế hoạch. Thực hiện các biện pháp đẩy nhanh tiến độ trồng rừng, tăng cường công tác quản lý và bảo vệ rừng trồng; quản lý chặt chẽ nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

+ Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tổ chức công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

+ Chủ trì, phối hợp với các huyện, thành phố, Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương để vận động, hướng dẫn nhân dân tổ chức thực hiện trồng mía năm 2019 đạt kế hoạch, trong khung thời vụ; giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thu mua mía cho nông dân.

 - Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các ngành liên quan: Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 an toàn và đạt kết quả tốt. Triển khai thực hiện tốt Đề án huy động trẻ đi nhà trẻ của tỉnh; chủ động rà soát và thực hiện các nội dung công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ liên quan đến tuyển dụng viên chức thuộc ngành quản lý.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:  Chủ động và chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Lễ hội Thành Tuyên năm 2019  gắn với Liên hoan trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia; khẩn trương hoàn thiện Đề án phát triển du lịch tâm linh trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định; thực hiện kiện toàn, sắp xếp Ban quản lý các Khu du lịch của tỉnh; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để lập các thủ tục đầu tư xây dựng Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp và xây dựng các công trình khác thuộc khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào.

-  Sở Y tế:  Củng cố, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động của y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu, ngăn chặn kịp thời dịch bệnh. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra hoạt động khám chữa bệnh, bảo đảm an toàn trong cơ sở khám chữa bệnh. Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế. Kiểm soát chặt chẽ giá và chất lượng thuốc chữa bệnh; thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ chất lượng hoạt động khám chữa bệnh khu vực tư nhân; chủ động rà soát và thực hiện các nội dung công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ liên quan đến tuyển dụng viên chức thuộc ngành quản lý.

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố và hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố đang công tác dôi dư do sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; chủ động rà soát và thực hiện các nội dung công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền liên quan đến sắp xếp, tuyển dụng viên chức, công chức thuộc địa phương quản lý. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện trực tiếp báo cáo bằng văn bản với Ủy ban nhân dân tỉnh về các vướng mắc trong thực hiện tự chủ tài chính của các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn trước ngày 02/4/2019.

- Giám đốc Sở Tài chính báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại các văn bản: số 4007/UBND-TH ngày 27/12/2018; số 221/UBND-TC ngày 28/01/2019; số 673/UBND-TC ngày 19/3/2019; báo cáo làm rõ nguyên nhân chậm thực hiện, đề xuất biện pháp giải quyết dứt điểm với Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 02/4/2019.

- Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang khẩn trương tổ chức thực hiện hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục pháp lý liên quan đến Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang và thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang; hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến tham gia tại cuộc họp hoàn chỉnh báo cáo gửi Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25/3/2019. Lưu ý: rà soát lại các số liệu đảm bảo tính chính xác; phân tích rõ những mặt hạn chế, tồn tại; làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan để từ đó xác định cụ thể những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp tổ chức thực hiện Quý II năm 2019, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2019.

2. Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh

Cơ bản nhất trí với dự thảo Kế hoạch do Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến tham gia tại cuộc họp hoàn chỉnh dự thảo trình ban hành trước ngày 28/3/2019. Trong đó lưu ý:

+ Tiếp tục rà soát mục tiêu thực hiện, đảm bảo phù hợp với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

+ Tiếp tục bám sát và vận dụng Bộ Chỉ số và hướng dẫn của các Bộ, Ngành Trung ương để lượng hóa được các mục tiêu, nhiệm vụ cho phù hợp với điều kiện của tỉnh, có tính khả thi cao và dễ thực hiện.

+ Về thực hiện các nhiệm vụ cần nêu ngắn gọn, cụ thể hơn.

+ Tách phần theo dõi, đánh giá thực hiện Kế hoạch hành động này thành một mục riêng trong Tổ chức thực hiện.

3. Kế hoạch xây dựng, phát triển thị trấn Na Hang theo tiêu chí đô thị loại IV

Nhất trí về chủ trương xây dựng Kế hoạch xây dựng và phát triển thị trấn Na Hang theo tiêu chí đô thị loại IV do Uỷ ban nhân dân huyện Na Hang dự thảo, báo cáo tại kỳ họp,

Uỷ ban nhân dân huyện Na Hang chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến tham gia tại cuộc họp, rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch xây dựng và phát triển thị trấn Na Hang theo tiêu chí đô thị loại IV báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. (Lưu ý: nghiên cứu lại thời gian thực hiện xây dựng kế hoạch cho phù hợp).

4. Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Cơ bản nhất trí với dự thảo Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do Sở Tài chính xây dựng, giao Sở Tài chính tiếp thu ý kiến tham gia tại cuộc họp hoàn chỉnh dự thảo Chương trình báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

5. Chính sách hỗ trợ thu gom, xử lý rác thải ở khu vực nông thôn

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến tham gia tại cuộc họp tiếp tục nghiên cứu đề xuất giải pháp thực hiện hỗ trợ việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải tại khu vực nông thôn đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tranh thủ tối đa các nguồn lực để hỗ trợ thực hiện có hiệu quả.

- Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 18/8/2010 về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tuyên Quang và Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tuyên Quang.

6. Về đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung chính sách nông lâm nghiệp ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014; Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Cơ bản nhất trí với đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình tại cuộc họp, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu ý kiến tham gia tại cuộc họp hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

7. Quyết định bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh

Cơ bản nhất trí với dự thảo Quyết định do Sở Tư pháp trình tại cuộc họp, giao Sở Tư pháp tiếp thu ý kiến tham gia tại cuộc họp hoàn chỉnh dự thảo văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo quy định.

8. Đề án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang

Cơ bản nhất trí với dự thảo Đề án do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh trình tại cuộc họp, giao Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tiếp thu ý kiến tham gia tại cuộc họp hoàn chỉnh Đề án trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo quy định

9. Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Cơ bản nhất trí với dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang do Sở Nội vụ xây dựng, giao Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến tham gia tại cuộc họp hoàn chỉnh dự thảo văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo quy định.
 
BBT

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục