Kết luận cuộc họp về dự thảo các văn bản của UBND tỉnh, HĐND tỉnh về người hoạt động không chuyên trách và về cán bộ, công chức cấp xã

22/5/2019 9:2

Tuyenquang.gov.vn: Ngày 20/5/2019, đồng chí Phạm Minh Huấn, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp về: (01) Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chức danh, bố trí số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; (02) dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định về số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Dự họp có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ban Pháp chế, HĐND tỉnh; Sở Nội vụ; Văn phòng UBND tỉnh; Sở Tư pháp, Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố; công chức chuyên môn có liên quan của các cơ quan, đơn vị. Sau khi nghe Sở Nội vụ báo cáo về các dự thảo văn bản; ý kiến thảo luận tại cuộc họp; đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận như sau:

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát lại nội dung của các dự thảo văn bản; hoàn thiện, trình UBND tỉnh tại kỳ họp tháng 5/2019 thông qua theo quy định, trong đó nghiên cứu, hoàn thiện một số nội dung sau: Căn cứ các quy định hiện hành để bổ sung, hoàn thiện các dự thảo văn bản đảm bảo nguyên tắc thực hiện tinh giản biên chế nhưng phải gắn chặt chẽ với nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

Thực hiện bố trí số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố đảm bảo đúng quy định hiện hành. Đối với cán bộ, công chức cấp xã, bố trí bằng theo số lượng quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ (trong đó xem xét bố trí chức danh Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường ở xã và chức danh Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường ở phường, thị trấn như hiện nay để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ).

Về mức phụ cấp của người hoạt động không chuyên trách: Rà soát, tính toán mức tăng phụ cấp cho phù hợp, đảm bảo không vượt tổng mức kinh phí được Trung ương cấp cho tỉnh; sử dụng đơn vị tính tăng mức phụ cấp đối với từng chức danh cho phù hợp và thuyết phục (tỷ lệ phần trăm, hệ số, hay mức tiền cụ thể...).

Về việc hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách dôi dư khi thực hiện quy định Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ: Thực hiện theo quy định hiện hành (nếu có).

Sở Tư pháp, Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Sở Nội vụ để hoàn thiện các dự thảo văn bản trình UBND tỉnh đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.
BBT

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục