Kết luận cuộc họp về Đề án giải thể Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật

18/7/2019 10:21

Tuyenquang.gov.vn: Ngày 17/7/2019, đồng chí Nguyễn Thế Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp về Đề án giải thể Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật. Dự họp có đại diện lãnh đạo, công chức, viên chức chuyên môn của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật; Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ; UBND huyện Yên Sơn.

Sau khi nghe lãnh đạo Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật báo cáo về các nội dung của Đề án giải thể Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật; ý kiến thảo luận tại cuộc họp; đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật tiếp thu các ý kiến tham gia tại cuộc họp để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Đề án giải thể Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật; trình Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 31/7/2019 để thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh vào kỳ họp tháng 8/2019. Trong đó, tuyên truyền đầy đủ, thường xuyên về chủ trương giải thể Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật đến đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của đơn vị để nhận thức đúng đắn và tạo sự đồng thuận cao trong việc thực hiện Đề án giải thể theo kế hoạch. Bổ sung, làm rõ thêm nội dung về lịch sử hình thành và phát triển của Trường; lý do giải thể Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật. Về phương án nhân sự, xác định rõ việc sắp xếp, bố trí nhân sự của Trường khi chuyển về đơn vị mới sẽ được thực hiện theo đúng quy định hiện hành; về lao động hợp đồng, xác định rõ phương án giải quyết theo đúng quy định hiện hành và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Về phương án đất đai, UBND tỉnh thu hồi, giao cho đơn vị có nhu cầu quản lý, sử dụng đảm bảo hiệu quả, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và đúng quy định hiện hành của pháp luật về đất đai. Bổ sung, xác định rõ lộ trình cụ thể hoàn thành các nội dung công việc, các phương án trước khi giải thể theo quy định. Xác định rõ nhiệm vụ bàn giao hồ sơ, tài liệu; nộp lưu trữ tài liệu theo đúng Luật Văn thư, lưu trữ.

Sở Tài chính khẩn trương nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh về xử lý các khoản nợ của Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1085/UBND-NC ngày 24/4/2019; hoàn thiện, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/7/2019.

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ: Khẩn trương xây dựng Đề án về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường (lưu ý về phương án tiếp nhận nhân sự, học sinh của Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật sau giải thể cho phù hợp); hoàn thành, trình UBND tỉnh tại kỳ họp tháng 8/2019 (gửi Sở Nội vụ thẩm định trước ngày 10/8/2019).

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức thẩm định Đề án giải thể Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật, Sở Nội vụ tổ chức thẩm định Đề án chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ; hoàn thành, trình UBND tỉnh tại kỳ họp tháng 8/2019 theo quy định.
BBT
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục