UBND tỉnh trả lời Cử tri xã Thượng Ấm (Sơn Dương) về việc hỗ trợ kinh phí làm nhà cho hộ gia đình chính sách

1/8/2018 16:2

Tuyenquang.gov.vn:

Khẩn trương hỗ trợ kinh phí làm nhà cho hộ gia đình chính sách tại thôn Đồng Bèn 2. Hiện nay, hộ ông Trần Văn Sinh và hộ ông Mè Văn Lương mới được hưởng 50% số tiền; hộ ông Đặng Văn Cờ chưa nhận được kinh phí hỗ trợ.

Trả lời:


Công tác hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh từ năm 2013 đến nay, gồm 02 giai đoạn:

* Giai đoạn 1: Ngày 20/9/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 350/QĐ-UBND phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Theo Đề án được duyệt tổng số hộ được hỗ trợ 1.504 hộ; nguồn vốn cho vay hỗ trợ do Trung ương phân bổ là 42.000.000.000 đồng.

Quá trình thực hiện Đề án:

-  Năm 2013, toàn tỉnh chưa được hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án.

- Năm 2014, tỉnh được hỗ trợ một phần kinh phí (gồm 3 đợt) và đã được phân bổ cho Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện Đề án. Cụ thể, tổng vốn được phân bổ từ nguồn ngân sách trung ương: 10,74 tỷ đồng, tương ứng 25,57%.

- Ngày 03/9/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 2544/UBND-VX, gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ, ngành Trung ương về việc đề nghị bổ sung kinh phi để thực hiện Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, từ năm 2015 đến đầu năm 2016 Trung ương chưa bổ sung vốn, dẫn đến Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh bị tạm dừng.

* Giai đoạn 2:

Do nhu cầu làm nhà, sửa chữa nhà ở của các hộ người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh cấp bách, trong khi Trung ương chưa bổ sung vốn hỗ trợ. Ngày 24/6/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 899/QĐ-UBND phê duyệt và bổ sung dự toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 6/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ ở trên địa bàn tỉnh năm 2016; trong đó nguồn vốn được tạm ứng từ ngân sách tỉnh năm 2016. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì thực hiện hỗ trợ theo quy định; nguồn vốn phân bổ cho Ủy ban nhân dân các huyện quản lý, sử dụng theo đúng mục đích, đúng quy định hiện hành.

Theo số liệu rà soát tại thời điểm ban hành Quyết định số 899/QĐ-UBND, các hộ người có công có nhu cầu làm nhà và sửa nhà có số lượng lớn và nguồn vốn tạm cấp không đủ, nên mới thực hiện hỗ trợ 50% kinh phí cho 827 hộ đã hoàn thành làm nhà và sửa chữa nhà ở (được ghi trong Quyết định số 899/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh).

Ngày 29/11/2017, Bộ Tài chính đã có Văn bản số 2465/QĐ-BTC về việc bổ sung có mục tiêu tư ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ và các chương trình mục tiêu năm 2018. Quý I năm 2018, tỉnh Tuyên Quang được hỗ trợ thêm kinh phí giúp các hộ người có công với cách mạng làm nhà và sửa chữa nhà ở.

Ngày 19/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 83/QĐ-UBND phê duyệt và giao bổ sung dự toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh năm 2018. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì thực hiện chính sách hộ trợ; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố quản lý và sử dụng đúng mục tiêu theo quy định.

Trường hợp hộ ông Trần Văn Sinh và hộ ông Mè Văn Lương là 2 hộ có tên trong danh sách được hỗ trợ theo Quyết định số 899/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh và đã được hỗ trợ 50% kinh phí sẽ được hỗ trợ đủ kinh phí theo quy định trong đợt này.

Đối với hộ ông Đặng Văn Cờ, theo báo cáo của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Sơn Dương: đây là hộ chính sách có nhu cầu làm nhà và mới được bổ sung danh sách năm 2016 sẽ được hỗ trợ kinh phí trong đợt tiếp theo trên nguyên tắc đúng quy định hiện hành.

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email