UBND tỉnh trả lời Cử tri huyện Sơn Dương về việc Giảm tỷ lệ trích lập quỹ phát triển đất xuống thấp hơn 30% để huyện có kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn; Có chính sách khuyến khích người có trình độ ...

1/8/2018 16:9

Tuyenquang.gov.vn:

1. Giảm tỷ lệ trích lập quỹ phát triển đất xuống thấp hơn 30% để huyện có kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn. Theo Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 24/3/2011 của UBND tỉnh về thành lập và ban hành Điều lệ hoạt động của Quỹ Phát triển đất tỉnh Tuyên Quang chỉ căn cứ vào Luật đất đai, luật ngân sách.

Trả lời:


Hiện nay tỷ lệ trích lập Quỹ phát triển đất trên địa bản tỉnh được thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 10 Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 24/03/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang như sau:

“Hàng năm, trích 30% từ nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, thành phố (sau khi trừ các khoản chi để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các chi phí có liên quan khác) để đảm bảo duy trì mức vốn nhà nước cấp cho Quỹ theo quy định tại khoản 2 Điều này. Mức trích cụ thể do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định căn cứ vào dự toán ngân sách nhà nước được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định”.

Việc trích lập Quỹ phát triển đất là để đảm bảo duy trì mức vốn nhà nước cấp cho Quỹ theo quy định, mức vốn nhà nước cấp cho Quỹ do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. Việc thay đổi vốn nhà nước cấp trong quá trình hoạt động do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ. Tỷ lệ mức thu 30% từ nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh hiện nay là phù hợp với các quy định tại Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Luật Đất đai năm 2013 và các quy định khác của Nhà nước.

2. Sửa đổi Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 của HĐND tỉnh về Khuyến khích phát triển trang trại (mức vay tối đa 500 triệu đồng), mức vay tối đa tại Nghị định số 55/2015/NĐ-TTg ngày 09/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ trang trại được vay tối đa 1,0 tỷ đồng.

Trả lời:


Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan rà soát, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung mức vay tối đa có hỗ trợ lãi suất theocủa Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND, đảm bảo phù hợp với các chính sách, quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Có chính sách khuyến khích người có trình độ (cao đẳng, đại học các chuyên ngành NLN, kinh tế tham gia HĐQT, làm giám đốc các HTX từ 3-5 năm đầu mới thành lập), hỗ trợ kinh phí đào tạo nâng cao trình độ cho các thành viên Hội đồng quản trị các HTX sản xuất theo chuỗi giá trị (hiện nay, Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh chưa có nội dung hỗ trợ này).

Trả lời:


* Về ý kiến, kiến nghị có chính sách khuyến khích người có trình độ cao đẳng, đại học các chuyên ngành nông, lâm nghiệp, kinh tế tham gia hội đồng quản trị, Giám đốc các hợp tác xã:

Ngày 09/4/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Quyết định số 1231/QĐ-BNN-KTTH về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp; Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các ngành liên quan nghiên cứu, tổ chức thực hiện Quyết định số 1231/QĐ-BNN-KTTH ngày 09/4/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh và theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

* Về ý kiến, kiến nghị hỗ trợ kinh phí đào tạo nâng cao trình độ cho các thành viên Hội đồng quản trị các hợp tác xã sản xuất theo chuỗi giá trị:

Việc thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước đối với hợp tác xã, trong đó chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho hợp tác xã được quy định tại Điều 6 Luật Hợp tác xã năm 2012, Điều 24 Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã, Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020, cụ thể tại điểm a mục 1 phần III Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020 quy định: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh việc hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và thành viên hợp tác xã do kinh phí Trung ương hỗ trợ 100% kinh phí để thực hiện, theo đó:

- Từ năm 2015 trở về trước Bộ Tài chính phân bổ kinh phí chương trình mục tiêu hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng hợp tác xã về tỉnh. Trên cơ sở kinh phí được giao, Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì phân bổ kinh phí cho các đơn vị tổ chức thực hiện hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã (phần lớn kinh phí được giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cho các hợp tác xã nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh).

- Từ năm 2016 đến nay, kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và thành viên hợp tác xã được giao theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Cụ thể: Năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh giao kinh phí cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tập huấn cán bộ hợp tác xã) 408,82 triệu đồng (Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh). Đối với kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã năm 2018 theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 20/3/2018.

4. Điều chỉnh mức thu phí thẩm định hồ sơ chuyển quyền sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất được quy định tại khoản 2 mục III Quy định kèm Nghị Quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 26/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang Ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn. Mức thu cao, chưa quy định mức thu theo khu vực, vị trí thửa đất.

Trả lời:


Theo quy định tại khoản 2 mục III kèm theo Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 26/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh thì mức thu phí thẩm định hồ sơ chuyển quyền sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất được áp dụng đối với từng diện tích đất trên địa bàn khác nhau, cụ thể như sau:
 
I Thẩm định hồ sơ chuyển quyền sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất
1 Đối với hộ gia đình, cá nhân
1.1 Hộ gia đình, cá nhân chuyển quyền sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất tại đô thị (gồm: các phường, thị trấn):
  Diện tích đất dưới 1000 m2 Đồng/hồ sơ 500.000
Diện tích đất từ 1000 m2 đến dưới 3000 m2 Đồng/hồ sơ 1.000.000
Diện tích đất từ 3000 m2 đến dưới 5000 m2 Đồng/hồ sơ 1.500.000
Diện tích đất từ 5000 m2 trở lên Đồng/hồ sơ 2.000.000
1.2 Hộ gia đình, cá nhân chuyển quyền sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất tại các xã thuộc thành phố Tuyên Quang tính bằng 70% của các phường, thị trấn
1.3 Hộ gia đình, cá nhân chuyển quyền sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất tại các địa bàn còn lại tính bằng 50% của các phường, thị trấn

Mức thu phí thẩm định hồ sơ chuyển quyền sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất theo Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 26/7/2017 nêu trên giữ nguyên (không tăng) so với mức thu phí trước đây (Nghị quyết số 32/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh), được xác định theo đúng quy định tại Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính và đảm bảo phù hợp với điều kiện của địa phương.

5. Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hoá đối với một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Cụ thể: Hỗ trợ kinh phí Quy hoạch, cải tạo đồng ruộng san gạt bỏ bờ thửa, tạo mặt bằng xây dựng cánh đồng lớn từ 3 ha trở lên (có từ 1-3 thửa đất), tổ chức hội, họp thống nhất xây dựng cánh đồng lớn mía nguyên liệu, số hóa sơ đồ các thửa đất của hộ gia đình trước khi cải tạo mặt bằng, san bỏ các bờ thửa đất xây dựng cánh đồng. Hiện nay, hỗ trợ cho vay 10 triệu/ha mua mía giống, bình quân 361.000/sào là thấp, người dân không vay.

Trả lời:


* Về đề nghị Hỗ trợ kinh phí Quy hoạch cải tạo đồng ruộng, san gạt bỏ bờ thửa, tạo mặt bằng xây dựng cánh đồng lớn từ 3ha trở lên (có từ 1-3 thửa đất), tổ chức hội họp thống nhất xây dựng cánh đồng lớn mía nguyên liệu, số hóa sơ đồ các thửa đất của hộ gia đình trước khi cải tạo mặt bằng, san bỏ các bờ thửa đất xây dựng cánh đồng: Nội dung này không thuộc chính sách quy định tại Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tuy nhiên, ý kiến của cử tri huyện Sơn Dương là chính đáng và thiết thực trong tổ chức sản xuất hàng hóa nông nghiệp. Hiện nay, nội dung chính sách này đã được quy định tại Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn và Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 17/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn; quy mô diện tích tối thiểu đối với dự án cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương tuyên truyền, hướng dẫn để người dân nghiên cứu và thực hiện chính sách.

* Về đề nghị hỗ trợ cho vay 10 triệu đồng/ha mua mía giống, bình quân 361.000 đồng/sào là thấp: Theo chính sách thu mua quy định tại Thông báo số 182/TB-ĐSD-HĐQT ngày 22/8/2015 của Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương về Bộ chính sách đầu tư phát triển nguyên liệu mía trong 5 vụ (từ vụ 2015-2016 đến vụ 2019-2020); giá thu mua mía giống (tại ruộng) là 1.030.000 đồng/tấn, trong khi định mức giống trồng 01 ha mía là 9 tấn:

Chi phí mua giống 01 ha = 9 tấn x 1.030.000 đồng/tấn = 9.270.000 đồng.

Như vậy, nội dung chính sách hỗ trợ đầu tư giống để trồng mới mía theo Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh với mức cho vay có hỗ trợ lãi suất tối đa 10,0 triệu đồng/ha là phù hợp với thực tế hiện nay.

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email