Chăm sóc vì sự phát triển toàn diện của trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng

21/8/2019 16:46

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 78/KH-UBND triển khai Đề án "Chăm sóc vì sự phát triển toàn diện của trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025" trên địa bàn tỉnh.Một giờ học múa của các em thiếu nhi tại Trung tâm VHTT Thanh thiếu nhi tỉnh. Ảnh: Tôn Bảo

Kế hoạch triển khai Đề án "Chăm sóc vì sự phát triển toàn diện của trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025" trên địa bàn tỉnh nhằm triển khai thực hiện thống nhất đồng bộ, hiệu quả các hoạt động chăm sóc vì sự phát triển toàn diện của trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng đến các cấp các ngành, các đơn vị, các địa phương và các gia đình trên địa bàn tỉnh. Bảo đảm cho trẻ em đến 8 tuổi được phát triển toàn diện về thể chất  trí tuệ tinh thần; được bình đẳng tiếp cận với các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện theo độ tuổi nhằm thực hiện các quyền của trẻ em góp phần phát triển nguồn nhân lực của tỉnh.

Kế hoạch đề ra mục tiêu cụ thể:

Đến năm 2020: phấn đấu 60% trẻ em đến 8 tuổi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện theo nhu cầu và phù hợp với độ tuổi về chăm sóc sức khỏe giáo dục dinh dưỡng chăm sóc nuôi dưỡng  bảo vệ trẻ em phúc lợi xã hội. Phấn đấu 70% cán bộ làm công tác liên quan đến trẻ em tại các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cán bộ tại cộng đồng, cha mẹ người chăm sóc trẻ em được cung cấp kiến thức  kỹ năng liên quan để hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em. Phấn đấu 40% huyện, thành phố xây dựng mạng lưới kết nối và chuyển tuyến các dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; triển khai theo dõi đánh giá nhu cầu của trẻ em đến 8 tuổi và thí điểm các mô hình chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em tại gia đình và cộng đồng.

Giai đoạn 2011 - 2025: Phấn đấu 90% trẻ em đến 8 tuổi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện theo nhu cầu và phù hợp với độ  tuổi về chăm sóc sức khỏe  giáo dục dinh dưỡng, chăm sóc nuôi dưỡng bảo vệ trẻ em phúc lợi xã hội. Phấn đấu 90% cán bộ làm công tác liên quan đến trẻ em tại các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cán bộ tại cộng đồng, cha mẹ người chăm sóc trẻ em được cung cấp kiến thức kỹ năng liên quan để hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em. Phấn đấu 80% các huyện,thành phố xây dựng và duy trì mạng lưới kết nối và chuyển tuyến các dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; triển khai theo dõi đánh giá nhu cầu của trẻ em đến 8 tuổi; tiếp tục thí điểm nhân rộng các mô hình chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em tại gia đình và cộng đồng.

Theo đó, Kế hoạch được thực hiện với 8 nhiệm vụ và giải pháp, trong đó, tập trung làm tốt công tác truyền thông nâng cao nhận thức; Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em các cấp; Rà soát đề xuất kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hệ thống chính sách pháp luật về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời; Tư vấn hướng dẫn giáo dục cho cha mẹ người chăm sóc trẻ em các kiến thức, kỹ năng chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em đến 8 tuổi; Trẻ em đến 8 tuổi được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em phù hợp với nhu cầu phát triển và độ tuổi; Xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành mạng lưới kết nối chuyển tuyến dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng; Tăng cường huy động nguồn lực từ các tổ chức cá nhân trong nước và ngoài nước nhằm thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời...

UBND tỉnh giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở  ngành đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thành phố hướng dẫn và tổ chức thực hiện các hoạt động trong Kế hoạch trên phạm vi toàn tỉnh. Phối hợp với các ngành chức năng rà soát sửa đổi bổ sung theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi bổ sung hệ thống chính sách  pháp luật về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em. Tổ chức các hoạt động truyền thông và bồi dưỡng tập huấn cập nhật kiến thức, kỹ năng liên quan đến công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là công tác chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời cho đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em, các cơ sở cung cấp dịch vụ, cha mẹ người đỡ đầu trẻ em. Xây dựng mạng lưới kết nối, lồng ghép dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; hỗ trợ trẻ em tiếp cận các dịch vụ về chăm sóc nuôi dưỡng  bảo vệ chăm sóc trẻ em và phúc lợi xã hội. Triển khai thí điểm các mô hình kết nối dịch vụ chuyển tuyến chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; hướng dẫn thực hiện Chương trình tư vấn giáo dục làm cha mẹ về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời; thí điểm thực hiện khung đo lường phát triển toàn diện trẻ em.Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát đánh giá.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì triển khai hỗ trợ giáo dục phù hợp cho trẻ em đến 8 tuổi; hỗ trợ giáo dục sớm cho trẻ em và triển khai giáo dục kỹ năng cho trẻ em trước tuổi đi học và học sinh tiểu học; hướng dẫn giáo dục phù hợp đảm bảo sự phát triển toàn diện trẻ em tại cộng đồng; triển khai thí điểm các mô hình theo chức năng của ngành.

Sở Y tế chủ trì triển khai cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng đảm bảo sự phát triển toàn diện trẻ em; hướng dẫn chăm sóc sức khỏe trẻ em đảm bảo sự phát triển toàn diện trẻ em; triển khai thí điểm các mô hình theo chức năng của ngành.

SởVăn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì triển khai cung cấp các dịch vụ đảm bảo các điều kiện cho trẻ em tham gia hoạt động văn hóa thể thao và du lịch phù hợp với đặc điểm lứa tuổi và sự phát triển toàn diện của trẻ em; lồng ghép nội dung chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và trong giáo dục đời sống gia đình; phối hợp hỗ trợ các dịch vụ liên quan đến phát triển toàn diện trẻ em trong gia đình.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với với Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các sở ngành liên quan tham mưu bố trí lồng ghép các nguồn lực đảm bảo cân đối vốn đầu tư phát triển để thực hiện Kế hoạch; nghiên cứu hướng dẫn việc đưa các mục tiêu chỉ tiêu về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em vào kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh.

UBND các huyện  thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Trong đó chú trọng việc triển khai xây dựng mạng lưới kết nối dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời; hỗ trợ trẻ em đến 8 tuổi được tiếp cận với các dịch vụ; triển khai Chương trình tư  vấn giáo dục làm cha mẹ về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời; xây dựng thí  điểm ít nhất 1 mô hình chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em tại gia đình và cộng đồng. Chủ động bố trí ngân sách thực hiện Kế hoạch theo quy định; tăng cường huy động nguồn lực triển khai thực hiện Kế hoạch tại địa phương  kết hợp lồng ghép hiệu quả với các chương trình, đề án, kế hoạch khác có liên quan tại địa phương; kiểm tra giám sát đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch tại địa phương.

UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội theo chức năng nhiệm vụ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành liên quan tuyên truyền vận  động nhân dân tích cực tham gia thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng,  gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; giám sát việc thực hiện pháp luật  chính sách về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em.

Tỉnh đoàn Tuyên Quang chỉ đạo các cơ sở Đoàn đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền vận động cán bộ đoàn viên hội viên và nhân dân tích cực tham gia các hoạt động chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và cơ quan đơn vị liên quan huy động nguồn lực phục vụ công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em; tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống  giáo dục lý tưởng và đạo đức lối sống  giáo dục pháp luật cho trẻ em. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chủ động phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hộivà cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền về công tác chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng; vận động hội viên tích cực tham gia hỗ trợ các hoạt động giáo dục, chăm sóc trẻ tại địa phương.
PV
.

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục