Đến tháng 08/2017 , Tỉnh Tuyên Quang đã giải quyết
99,87%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 07/09/2017 20:54
Đến tháng 03/2017, Tỉnh Tuyên Quang đã trao đổi
10.149
văn bản giữa các đơn vị. Cập nhật: 24/03/2017 00:00
Liên kết chuyên mục