Đến tháng 04/2017 , Tỉnh Tuyên Quang đã giải quyết
99,89%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 21/05/2017 10:18
Đến tháng 03/2017, Tỉnh Tuyên Quang đã trao đổi
10.149
văn bản giữa các đơn vị. Cập nhật: 24/03/2017 00:00

Hoàng Việt Cương - một nông dân tiêu biểu của thôn Ngòi 26/5/2017 10:27

Ở thôn Ngòi, xã nông thôn mới Mỹ Bằng (Yên Sơn) ai cũng biết hộ anh Hoàng Việt Cương bởi mô hình kinh tế VAC (vườn - ao - chuồng) hiệu quả cho thu nhập gần 1 tỷ đồng/năm......
Liên kết chuyên mục