THÔNG TIN TRAO ĐỔI VĂN BẢN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG

Tháng: Năm: Tổng số gửi đi: 0 | Tổng số nhận về: 0. Tính đến ngày:22/06/2018
STT Sở, ban ngành VĂN BẢN ĐẾN VĂN BẢN ĐI Tổng số
Nhận qua mạng Nhận qua mạng và giấy Nhận qua giấy Tổng số Gửi qua mạng Gửi qua mạng và giấy Gửi qua giấy Tổng số
1 Sở ban ngành 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Huyện, thành phố 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Sở Thông tin và Truyền thông 30 8 130 168 23 12 80 115 283
4 Sở Nội vụ 54 130 363 547 15 54 124 193 740
5 Thành phố Tuyên Quang 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Sở Giáo dục và Đào tạo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Sở Lao động, TB và Xã hội 0 5 629 634 0 0 160 160 794
9 Sở Xây dựng 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Sở Tư pháp 0 513 0 513 8 91 276 375 888
11 Sở Tài chính 0 30 1020 1050 0 5 220 225 1275
12 Sở Nông nghiệp và PTNT 656 0 3 659 90 23 148 261 920
13 Sở Giao thông vận tải 25 50 485 560 6 12 253 271 831
14 Sở Kế hoạch và Đầu tư 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Sở Tài nguyên và Môi trường 29 642 613 1284 17 276 259 552 1836
16 Sở Ngoại vụ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Sở Y tế 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Huyện Hàm Yên 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Huyện Lâm Bình 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Huyện Chiêm Hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Huyện Yên Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Huyện Sơn Dương 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Huyện Na Hang 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Sở Khoa học và Công nghệ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Sở Công Thương 0 19 331 350 0 3 68 71 421
26 Huyện ủy Na Hang 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Huyện Sơn Dương 0 0 0 0 0 0 0 0 0