Vai trò của đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết hợp đạo đức truyền thống của dân tộc với tinh hoa đạo đức của nhân loại, giữa phương Đông với phương Tây, được hình thành và phát triển từ yêu cầu của sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam.. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng giữ vị trí...

Vận dụng nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Tự phê bình và phê bình là nguyên tắc quan trọng trong sinh hoạt Đảng, là một trong những quy luật phát triển của Đảng được Hồ Chí Minh đề cập đến trong nhiều bài nói, bài viết. Đó cũng là nét nổi bật trong phong cách lãnh đạo của Người. Ở cương vị Chủ tịch nước, Người vẫn luôn...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của Báo chí trong tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng
Kế thừa quan điểm của Mác- Lênin về báo chí cách mạng, cùng với thực tiễn sinh động của cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh coi báo chí là một thứ vũ khí sắc bén và đã sử dụng báo chí một cách tài tình để tuyên truyền cách mạng và vận động nhân dân tham gia sự nghiệp cách...

Nhớ và phát huy bài học đoàn kết từ ngày thành lập Đảng
Thành công của Hội nghị hợp nhất thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam trong mùa Xuân năm 1930 ghi nhận cống hiến quan trọng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã đoàn kết, siết chặt lại đội ngũ các chiến sỹ cộng sản Việt Nam.

Rèn luyện đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới là tấm gương sáng ngời đạo đức cách mạng. Người cũng luôn chăm lo rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Về vai trò của đạo đức đối với cán bộ, Người viết: "Cũng như sông có nguồn mới có...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về '' Sửa đổi lối làm việc " với Chỉ thị số 05 CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính Trị
Cách đây 70 năm, vào tháng 10 năm 1947, sau khi giành được chính quyền 02 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lấy Bí danh là XYZ viết một tác phẩm đặc biệt quan trọng để huấn luyện, giáo dục, rèn luyện phương pháp, đạo đức và phong cách làm việc cho cán bộ đảng viên của Đảng ta.

Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về " Dĩ bất biến ứng vạn biến" trong thực hiện dân chủ
Năm 1946, trước khi Chủ tịch Hồ Chí Minh sang Pháp dự hội nghị Fontainebleau, Người đã có lời căn dặn cụ Huỳnh Thúc Kháng về kế sách quản lý, điều hành đất nước trong điều kiện chính quyền cách mạng còn non trẻ vừa mới ra đời đã phải đối mặt với thù trong giặc ngoài và đang ở...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao Đạo đức Cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân với nghị quyết TW 4 khóa XII của Đảng Cộng sản Việt Nam
Cách đây 48 năm, khi Đảng ta tròn 39 tuổi và Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam cũng bước sang mùa xuân thứ 79, nhân dịp mừng ngày thành lập Đảng, Người đã viết một tác phẩm nổi tiếng đăng trên Báo nhân dân ngày mùng 3 tháng 02 năm 1969, với tựa đề: “...

Vai trò của Hồ Chí Minh trong tổ chức và hoạt động của Nhà nước Việt Nam
Vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tổ chức và hoạt động của Nhà nước Việt Nam được thể hiện nổi bật trên ba mặt.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận trong tác phẩm " Đường Cách Mệnh" - giá trị thực tiễn và lý luận
Tác phẩm “Đường cách mệnh” là một trong những tác phẩm lớn đánh dấu một trong những mốc quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc, đồng thời là một văn kiện lý luận đầu tiên của Đảng ta, đặt cơ sở tư tưởng cho đường lối cách mạng Việt Nam.

Quyết tâm xây dựng đội ngũ cách mạng mẫu mực của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên – những người cách mạng suốt đời phấn đấu vì mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Hồ Chí Minh đã chỉ ra người cán bộ cách mạng mẫu mực là...

Vận dụng tư tưởng đoàn kết của Bác trong di chúc với công tác xây dựng Tổ chức Đoàn vững mạnh
Trong Di chúc để lại, điều đầu tiên Bác căn dặn: "Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của nhân dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình". Di chúc thiêng liêng đó, toát lên tư...

“Đem lòng chí công vô tư mà đối với người, với việc”
Ông Hoàng Văn Cường, dân tộc Hoa, thôn Cây Cọ, xã Sơn Nam (Sơn Dương) là một trong những nông dân tiêu biểu của huyện về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

​Người cách mạng mẫu mực trong tư tưởng Hồ Chí Minh
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên – những người cách mạng suốt đời phấn đấu vì mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Qua nghiên cứu tư tưởng, tác phong, đạo đức của Người...

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi là niềm tin soi sáng cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta
Trong sự phát triển của lịch sử nhân loại đã xuất hiện rất nhiều Lãnh tụ cách mạng - vĩ nhân kiệt xuất của phong trào cách mạng quần chúng. Song, khi kết thúc sự nghiệp cuộc đời mình, trở về với thế giới người hiền mà để lại Di chúc cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta như Chủ...

​Quan điểm của Đảng về xây dựng đạo đức mới cho thanh niên
Thanh niên Việt Nam hiện nay là lực lượng lao động chủ yếu, là người chủ hiện tại và tương lai của đất nước. Để gánh vác trọng trách ấy, thanh niên phải phấn đấu trở thành những người vừa hồng vừa chuyên, nghĩa là: tích cực học tập nâng cao trình độ, trau dồi chuyên môn, nghiệp...

​Học tập phong cách quần chúng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Trong tâm khảm của mổi người dân Việt Nam từ thế hệ này đến thế hệ khác mãi khắc ghi tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ để phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức thực hiện thắng lợi con đường mà Bác đã chọn. Trong phạm vi một bài viết không thể nói hết phong cách của...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Tôn giáo và sự vận dụng của Đảng ta tại Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về công tác tôn giáo
Việt Nam là quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo nên việc đoàn kết toàn dân trong đó có đoàn kết dân tộc và đoàn kết tôn giáo là một trong những yếu tố quan trọng dẫn đến sự thắng lợi của cách mạng. Với một giác quan chính trị nhạy bén và sự mẫn cảm kiệt xuất, Hồ Chí Minh sớm nhìn...

Thực hành tiết kiệm theo gương Bác Hồ
Bác Hồ kính yêu của chúng ta là một tấm gương lớn về thực hành tiết kiệm và chống lãng phí. Lúc sinh thời, Bác thường căn dặn mọi người thực hành tiết kiệm; tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm thì giờ, tiền bạc; phải tiết kiệm từ cái to đến cái nhỏ, không xa xỉ, hoang phí, không...
Thông tin doanh nghiệp