Chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm

8/3/2017 9:10

Tuyenquang.gov.vn: Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 20/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm; UBND tỉnh đã có văn bản về việc Chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm.Đông đảo khách thập phương tham dự Lễ hội Đền hạ (TP Tuyên Quang).

Theo đó, yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; tăng cường chỉ đạo, chấn chỉnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Việc tổ chức lễ hội, kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống phải bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, lãng phí; phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc, phong tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương. Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động, tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không dùng xe công và các phương tiện công (hoặc thuê khoán phương tiện) tham gia lễ hội trong giờ hành chính (trừ trường hợp thuộc thành phần tham gia tổ chức lễ hội do cơ quan, tổ chức tổ chức lễ hội mời; được giao thực thi nhiệm vụ). Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để sở, ngành, đơn vị, địa phương do mình phụ trách và quản lý vi phạm quy định quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm, để xảy ra những vi phạm nghiêm trọng trong lễ hội.

Riêng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần chấn chỉnh, hướng dẫn các địa phương việc tổ chức lễ hội truyền thống, không để xảy ra các hành vi phản cảm, kích động bạo lực, vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, gây bức xúc trong dư luận xã hội như: Chen lấn, tranh cướp lộc, gây mất an ninh trật tự, trang phục không phù hợp, mê tín dị đoan, cờ bạc, ăn xin... Tổ chức thanh tra, kiểm tra thường xuyên và kịp thời để chấn chỉnh, xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các sai phạm trong tổ chức, hoạt động trong lễ hội theo quy định của pháp luật. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh các hoạt động phục vụ phát triển du lịch và đón Xuân Mậu Tuất năm 2018 theo hướng gắn kết chặt chẽ các lễ hội, các hoạt động phục vụ khách du lịch.

Các sở, ban, ngành còn lại theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường chỉ đạo các địa phương thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy nổ, an toàn thực phẩm, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các tệ nạn xã hội, giải quyết các trường hợp ăn xin gây phản cảm tại các lễ hội; chỉ đạo tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của lễ hội; biểu dương các tổ chức, cá nhân gương mẫu thực hiện tốt các quy định về tổ chức lễ hội; kịp thời phê phán, lên án những hành vi vi phạm, các nghi lễ có tính bạo lực, trái với truyền thống yêu hòa bình và nhân ái của dân tộc.
PV
 
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục