Tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng

15/3/2017 11:8

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa có văn bản số 623/UBND-NLN về tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng.Rừng trồng tại thị trấn Vĩnh Lộc (Chiêm Hóa).

Theo đó, để chủ động trong công tác kiểm tra, truy quét các tụ điểm khai thác, vận chuyển, chế biến, kinh doanh lâm sản trái phép, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ vào tình hình cụ thể của từng đơn vị, địa phương để tổ chức xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cho phù hợp và tập trung triển khai thực hiện đạt kết quả. Các địa phương phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên cần phải tập trung chỉ đạo, nắm chắc địa bàn để tăng cường chỉ đạo. Xác định phương châm quản lý địa bàn tốt nhất là cấp xã và nhân dân ở từng thôn, bản; các lực lượng chuyên ngành là phối hợp; phấn đấu đến cuối năm 2017 hoàn thành công tác giao đất rừng cho nhân dân, thực hiện tốt chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; xem đây là nhiệm vụ trọng tâm để cải thiện sinh kế, huy động sức dân, trách nhiệm cộng đồng dân cư trong quản lý, bảo vệ rừng, thể hiện vai trò giám sát, tham gia tích cực của người dân thực hiện chính sách, pháp luật quản lý, bảo vệ rừng.

Riêng đối với chủ tịch UBND các huyện, thành phố cần chỉ đạo xây dựng phương án quản lý, bảo vệ rừng cụ thể (xác định khu vực cần tập trung ở các mức độ khác nhau, ai làm, ai quản lý, bảo vệ, triển khai và kiểm tra, giám sát và các hình thức chế tài, kỷ luật khi không thực hiện tốt nhiệm vụ được giao), báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy duyệt thông qua làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện. Xây dựng phương án kiểm tra, truy quét và chỉ đạo huy động các lực lượng liên ngành (Công an, quân đội, quản lý thị trường...) trên địa bàn phối hợp với lực lượng Kiểm lâm kiểm tra, ngăn chặn mọi hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng, không để xảy ra điểm nóng về vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng. Xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm, lập lại trật tự, kỷ cương nhằm ổn định an ninh, trật tự xã hội tại địa phương. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho người dân nâng cao ý thức chấp hành nghiêm Luật bảo vệ và Phát triển rừng, các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng. Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng tăng cường trách nhiệm trong quản lý khu vực giáp ranh, không bỏ trống địa bàn; chủ động trao đổi xử lý tình hình.

Đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm nâng cao vai trò, trách nhiệm trong thực thi công vụ nói chung và thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quản lý, bảo vệ rừng; thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ công chức, viên chức thuộc Chi cục Kiểm lâm để tránh trường hợp xảy ra tiêu cực trong quá trình công tác, đảm bảo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ tại từng thời điểm, địa bàn cần tập trung. Theo dõi, tổng hợp công tác quản lý, bảo vệ rừng; nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp, các cơ chế, chính sách để thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng; tổ chức tốt các giải pháp phòng ngừa, tăng cường kiểm tra, giám sát trách nhiệm các đơn vị chủ rừng, nhất là các khu vực điểm nóng về phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép; định kỳ báo cáo tình hình tại phiên họp hằng tháng của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đối với Công an tỉnh, thường xuyên tổ chức kiểm tra, điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thành phố; giám đốc các Sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức, thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phải báo cáo kịp thời về UBND tỉnh để chỉ đạo, giải quyết.
PV

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục