Ông Phạm Minh Huấn

Chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang.

Lĩnh vực phụ trách:

a) Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau:

- Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh (bao gồm cả quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất).

- Cải cách hành chính, tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, xây dựng chính quyền, địa giới hành chính; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; nội chính; tôn giáo; công tác khen thưởng.

- Tài chính ngân sách, kế hoạch và đầu tư; giao thông vận tải; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; xúc tiến đầu tư; phát thanh, truyền hình.

- Quốc phòng, an ninh; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Những nhiệm vụ đột xuất, quan trọng và những giải pháp có tính đột phá trên các lĩnh vực.

- Chủ trương thực hiện các dự án.

- Quan hệ phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Tỉnh ủy, các cơ quan Đảng, Đoàn Đại biểu Quốc hội địa phương, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự và các tổ chức chính trị - xã hội.

c) Theo dõi, chỉ đạo công tác các cơ quan, đơn vị, địa phương: Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm Xúc tiến đầu tư; Ban điều phối Dự án vốn nước ngoài; Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh; huyện Chiêm Hóa và huyện Hàm Yên

d) Trực tiếp làm Chủ tịch hội đồng, Trưởng các Ban theo lĩnh vực được phân công phụ trách.


Ông Trần Ngọc Thực.

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang.

Lĩnh vực phụ trách:

a) Làm nhiệm vụ Phó Bí thư Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác

- Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, quản lý đô thị.

- Công nghiệp, thương mại; phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại; giáo dục pháp luật.

- Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang; các khu công nghiệp; nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

-  Tư pháp, ngoại vụ; Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); viện trợ phí chính phủ (NGO).

- Phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Liên đoàn lao động tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh và theo dõi hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực phân công phụ trách sau khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương và dự án đầu tư;

- Tiếp công dân, giải quyết đơn thư theo phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi chỉ đạo công tác các cơ quan, đơn vị, địa phương: Sở Xây dựng; Sở Công Thương; Sở Tư pháp, Sở Ngoại vụ; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang; Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; Ban quản lý Dự án vùng căn cứ cách mạng; Quỹ đầu tư phát triển tỉnh; Điện lực; huyện Sơn Dương và thành phố Tuyên Quang.

d) Trực tiếp làm Chủ tịch Hội đồng, Trưởng các Ban theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

đ) Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh


 Ông Nguyễn Đình Quang

 Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Lĩnh vực phụ trách:

a) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng nông thôn mới, nước sạch vệ sinh môi trường; công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.

- Dân tộc, phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi;

- Đền bù giải phóng mặt bằng;

- Thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực phân công phụ trách sau khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương và dự án đầu tư;

- Tiếp công dân, giải quyết đơn thư theo phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Phối hợp với Hội Nông dân và theo dõi các Hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;

b) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi chỉ đạo công tác các cơ quan, đơn vị, địa phương: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường; Ban Dân tộc tỉnh; Cục Thống kê tỉnh; Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nhiệp và phát triển nông thôn tỉnh; huyện Na Hang.

c) Trực tiếp làm Chủ tịch Hội đồng, Trưởng các Ban theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

d) Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.


Ông Nguyễn Thế Giang

 Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang

Lĩnh vực phụ trách

a) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác

- Chính sách tiền lương; bảo hiểm xã hội; tín dụng.

- Giáo dục và Đào tạo; y tế, dân số, gia đình và trẻ em.

- Khoa học và công nghệ; văn hóa, thể thao, du lịch; thông tin, truyền thông, báo chí; giáo dục quốc phòng.

- Lao động việc làm và các vấn đề xã hội; chương trình giảm nghèo.

- Sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước; phát triển các loại hình doanh nghiệp; kinh tế Hợp tác xã.

- Thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách sau khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương và dự án đầu tư;

- Tiếp công dân, giải quyết đơn thư theo phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Phối hợp công tác với Tỉnh Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh,  Hội  Liên hiêp Phụ nữ tỉnh và theo dõi các hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực phụ trách.

b) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi chỉ đạo công tác các cơ quan, đơn vị, địa phương: Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hóa,  Thể thao và Du lịch;  Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Sở Khoa học và công nghệ; Ban Quản lý khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm; Ban Quản lý khu du lịch sinh thái Na Hang; Liên minh Hợp tác xã; Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh; Chi nhánh Ngân hàng Phát triển tỉnh; Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh; các Trường Đại học, Cao đẳng; huyện Lâm Bình,huyện Yên Sơn

c) Trực tiếp làm Chủ tịch Hội đồng, Trưởng các Ban theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

d) Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trích Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 1/3/2019 của UBND tỉnh Tuyên Quang về Phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021