Thành phố Tuyên Quang báo cáo kết quả công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan

2/7/2018 23:10

Tuyenquang.gov.vn:

 

1. Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 15/5/2017 về phòng, chống tham nhũng năm 2017
2. Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 17/10/2017 tổ chức Hội nghị tập huấn về minh bạch tài sản thu nhập, quán triệt các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng
3. Văn bản số 1163/UBND-TTr ngày 03/8/2017 về việc tiếp tục triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng
4. Báo cáo số 255/BC-UBND ngày 03/7/2018 kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2017 (Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/6/2017)
5. Báo cáo số 309/BC-UBND ngày 04/8/2018 kết quả phòng, chống tham nhũng (Từ ngày 1/8/2016 đến ngày 31/7/2017)
6. Báo cáo số 566/BC-UBND ngày 18/12/2017 công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý IV và năm 2017
7. Báo cáo số 207/BC-UBND ngày 15/05/2018 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 (từ ngày 16/12/2016 đến ngày 15/12/2017)
8. Báo cáo số 277/BC-UBND ngày 11/6/2018 về việc quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2017
9. Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 13/02/2017 về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2017
10. Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 về đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Tuyên Quang tại phiên đấu giá đợt 1 năm 2017
11. Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 về đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Tuyên Quang tại phiên đấu giá đợt 2 năm 2017
12. Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 về đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Tuyên Quang tại phiên đấu giá đợt 3 năm 2017
13. Quyết định số 379/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 về việc phân bổ biên chế công chức hành chính và chỉ tiêu hợp đồng lao động các cơ quan chuyên môn thành phố Tuyên Quang
14. Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 về việc giao số lượng người làm việc và chỉ tiêu hợp đồng lao động tại các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở thuộc Uy ban nhân dân thành phố năm 2018
15. Thống báo số 77/TB-UBND ngày 24/5/2018 thống báo Kế hoạch tiếp nhận công chức, viên chức năm 2017

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục