Hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng

26/8/2019 15:35

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án "Hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018- 2025" trên địa bàn tỉnh.Trẻ em khuyết tật được khám sàng lọc tại Bệnh viện
Phục hồi chức năng Hương Sen (TP Tuyên Quang). Ảnh: Linh Chi

Triển khai thực hiện thống nhất đồng bộ, hiệu quả các hoạt động h trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ chăm sóc giáo dục tại cộng đồng đến các cấp các ngành, địa phư ơng, đ ơn vị trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh phối hợp liên ngành; triển khai đánh giá nhân rộng mô hình dịch vụ hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ chăm sóc giáo dục tại cộng đồng; lồng ghép việc thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này với chương trình đề án khác có liên quan tại địa phương. Đảm bảo các điều kiện về nguồn lực để triển khai tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ chăm sóc giáo dục tại cộng đồng.

Kế hoạch đề ra mục tiêu chung phấn đấu đến năm 2025 trẻ em khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em tại cộng đ ng để được hòa nhập cộng đ ng và có c hội thực hiện đầy đủ các quyền của trẻ em khuyết tật.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2020 phấn đấu 60% trẻ em khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em tại cộng đồng. Phấn đấu 50% trẻ em khuyết tật được cung cấp các kiến thức kỹ năng hòa nhập cộng đồng phù hợp; 60% cha, mẹ người chăm sóc trẻ em khuyết tật được cung cấp các kiến thức kỹ năng về hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em tại cộng đồng. Phấn đấu 70% cán bộ tại các cơ sở cung cấp dịch vụ liên quan đến bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em các tổ chức xã hội có liên quan đến trẻ em khuyết tật cán bộ cộng tác viên làm công tác trợ giúp trẻ em khuyết tật được cung cấp các kiến thức kỹ năng về bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em khuyết tật. Phấn đấu 40% các huyện, thành phố triển khai thiết lập mạng lưới liên kết các dịch vụ bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em khuyết tật tại cộng đ ng và thí điểm các mô hình dịch vụ h trợ trẻ em khuyết tật.

Giai đoạn 2021-2025: phấn đấu 80% trẻ em khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em tại cộng đồng. Phấn đấu 60% trẻ em khuyết tật được cung cấp các kiến thức kỹ năng hòa nhập cộng đồng phù hợp; 80% cha mẹ người chăm sóc trẻ em khuyết tật được cung cấp các kiến thức kỹ năng về hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em tại cộng đồng. Phấn đấu 80% cán bộ tại các cơ sở cung cấp dịch vụ liên quan đến bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em các tổ chức xã hội có liên quan đến trẻ em khuyết tật cán bộ cộng tác viên làm công tác trợ giúp trẻ em khuyết tật được cung cấp các kiến thức kỹ năng về bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em khuyết tật. Phấn đấu 80% các huyện, thành phố triển khai thiết lập mạng lưới liên kết các dịch vụ bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em khuyết tật tại cộng đồng và thí điểm các mô hình dịch vụ hỗ trợ trẻ em khuyết tật.

Theo đó, Đề án được thực hiện với các nội dung: Làm tốt công tác truyền thông nâng cao nhận thức; Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em các cấp; Trợ giúp trẻ em khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng; Rà soát đề xuất kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi bổ sung hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật hỗ trợ trẻ em khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ chăm sóc giáo dục tại cộng đồng; Tăng cường huy động nguồn lực và kinh nghiệm của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để triển khai thực hiện Kế hoạch.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các sở ngành, đơn vị có liên quan UBND các huyện, thành phố hướng dẫn và tổ chức thực hiện các hoạt động trong Kế hoạch trên phạm vi toàn tỉnh. Tổ chức các hoạt động truyền thông và bồi dưỡng tập huấn cập nhật kiến thức kỹ năng liên quan đến việc hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ tại cộng đồng. Chủ trì phối hợp với các ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố xây dựng và hướng dẫn vận hành hệ thống theo dõi giám sát đánh giá hỗ trợ trẻ em khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ bảo vệ chăm sóc và giáo dục tại cộng đồng; rà soát, đề xuất kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về hỗ trợ trẻ em khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ chăm sóc giáo dục tại cộng đồng. Xây dựng mạng lưới kết nối dịch vụ bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em khuyết tật; thí điểm các mô hình dịch vụ hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận dịch vụ bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em khuyết tật theo chức năng nhiệm vụ của ngành. Tổ chức việc hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ chăm sóc trẻ em và phúc lợi xã hội. Huy động sự hỗ trợ hợp tác về tài chính kỹ thuật và kinh nghiệm của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì triển khai cung cấp các dịch vụ giáo dục phù hợp với trẻ em khuyết tật; hướng dẫn các dịch vụ giáo dục phù hợp cho trẻ em khuyết tật; triển khai thí điểm mô hình giáo dục trẻ em khuyết tật tại cộng đ ng theo ch c năng, nhiệm vụ của ngành.

Sở Y tế chủ trì triển khai hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật tại cộng đồng; hướng dẫn các dịch vụ tư vấn về chăm sóc sức khỏe cho trẻ em khuyết tật và công tác phát hiện sớm can thiệp sớm cho trẻ em khuyết tật; triển khai thí điểm mô hình chăm sóc sức khỏe cho trẻ em khuyết tật theo chức năng nhiệm vụ của ngành.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì triển khai các hoạt động văn hóa thể thao và du lịch cho trẻ em khuyết tật; hướng dẫn triển khai công tác văn hóa thể thao và du lịch đảm bảo hòa nhập đối với trẻ em khuyết tật; lồng ghép nội dung trẻ em khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ bảo vệ chăm sóc giáo dục tại cộng đồng trong việc xây dựng gia đình no ấm tiến bộ, hạnh phúc.

UBND các huyện, thành phố  xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Trong đó chú trọng việc phối hợp liên ngành trong việc hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ chăm sóc giáo dục tại cộng đồng; thí điểm các mô hình dịch vụ hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em tại cộng đồng; đánh giá nhân rộng mô hình tại địa phương. Chủ động bố trí ngân sách thực hiện Kế hoạch theo quy định; tăng cường huy động nguồn lực triển khai thực hiện Kế hoạch tại địa phương kết hợp lồng ghép hiệu quả với các chương trình đề án kế hoạch khác có liên quan tại địa phương; kiểm tra giám sát đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch tại địa phương.

UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban ặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội theo chức năng nhiệm vụ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành liên quan tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp hỗ trợ trẻ em khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ chăm sóc giáo dục tại cộng đồng gắn với cuộc vận động “Toà dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đôth ị văn minh ”; giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật hỗ trợ trẻ em khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ chăm sóc giáo dục tại cộng đồng. Tỉnh đoàn Tuyên Quang chỉ đạo các cơ sở Đoàn đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền vận động cán bộ đoàn viên hội viên và nhân dân tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ chăm sóc giáo dục tại cộng đồng; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội và cơ quan đ ơn vị liên quan huy động nguồn lực phục vụ công tác chăm sóc bảo vệ và giáo dục trẻ em. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chủ động phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội và cơ quan đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền về các hoạt động hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ chăm sóc giáo dục tại cộng đồng; vận động hội viên tích cực tham gia hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ chăm sóc giáo dục tại cộng đồng. Hội Chữ thập đỏ Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh, chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành đoàn thể đặc biệt là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” và các phong trào do Hội phát động; cùng cấp ủy đảng chính quyền các cấp định hướng tổ chức các hoạt động nhân đạo đúng mục đích đối tượng theo hướng phát triển bền vững với sự nêu gương của người đứng đầu cơ quan tổ chức; tiếp tục hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước thu hút nguồn lực và sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân đối với các hoạt động nhân đạo trên địa bàn tỉnh, trong đó quan tâm đến hoạt động hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ chăm sóc giáo dục tại cộng đồng.
PV
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục