​Quy định về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư 8/11/2018 9:22

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 88/2018/TT-BTC quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) và chi phí lựa chọn nhà đầu tư....
Đến tháng 09/2018 , Tỉnh Tuyên Quang đã giải quyết
99,78%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 18/10/2018 09:41
Đến tháng 03/2017, Tỉnh Tuyên Quang đã trao đổi
10.149
văn bản giữa các đơn vị. Cập nhật: 24/03/2017 00:00
Liên kết chuyên mục