Kết luận cuộc họp về quản lý tài sản, vốn nhà nước tại Công ty TNHH Hoàng Khai; triển khai thực hiện dự án chăn nuôi bò thịt chất lượng cao tại thôn Núi Cẩy, xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn

15/3/2018 15:58

Tuyenquang.gov.vn: Ngày 08/3/2018, đồng chí Nguyễn Đình Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã chủ trì cuộc họp về quản lý tài sản, vốn nhà nước tại Công ty TNHH Hoàng Khai; triển khai thực hiện dự án chăn nuôi bò thịt chất lượng cao tại thôn Núi Cẩy, xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn.

Dự họp có các lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tuyên Quang; lãnh đạo UBND huyện Yên Sơn, đại diện Công ty TNHH Hoàng Khai.
Sau khi nghe UBND huyện Yên Sơn báo cáo tình hình hoạt động và quản lý tài sản, vốn nhà nước tại Công ty TNHH Hoàng Khai; báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường về dự án chăn nuôi bò thịt chất lượng cao tại thôn Núi Cẩy, xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn; ý kiến thảo luận của các đại biểu dự họp, đồng chí Nguyễn Đình Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:
I. Về quản lý tài sản, vốn nhà nước tại Công ty TNHH Hoàng Khai

1. Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 2545/UBND-NLN ngày 17/8/2017 về xử lý tài sản nhà nước tại Công ty TNHH Hoàng Khai.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan khẩn trương xây dựng phương án tổ chức sản xuất, phát triển chăn nuôi bò sữa tại Công ty TNHH Hoàng Khai, trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30/3/2018.

- Thực hiện quản lý đất đai, tài sản tại Công ty TNHH Hoàng Khai đảm bảo chặt chẽ, theo đúng quy định của pháp luật, không làm thất thoát tài sản nhà nước.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tuyên Quang có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn trong việc thực hiện điểm 1 văn bản này đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

II. Về thực hiện dự án chăn nuôi bò thịt chất lượng cao tại thôn Núi Cẩy, xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn

1. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất cụ thể trình tự, thủ tục liên quan đến xử lý giá trị tài sản đã đầu tư trên đất và các chi phí khác có liên quan tại khu đất đã đồng ý cho Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nông nghiệp quốc tế để thực hiện dự án chăn nuôi bò thịt chất lượng cao tại thôn Núi Cẩy, xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật; hoàn thành, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/3/2018.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, thẩm định kỹ hồ sơ về đất đai trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Ủy ban nhân dân tỉnh về đề xuất của mình.
 
BBT

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email