Kết luận cuộc họp về xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh

20/3/2018 11:1

Tuyenquang.gov.vn: Ngày 16/3/2018, đồng chí Nguyễn Thế Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp về xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Dự họp có đại diện lãnh đạo Sở: Y tế; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công Thương; Nội vụ; Khoa học và Công nghệ; Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (Sơn Dương, Yên Sơn, thành phố Tuyên Quang).

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Y tế báo cáo và trình bày dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và ý kiến phát biểu thảo luận của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận như sau:

1. Giao Sở Y tế tiếp thu ý kiến tham gia tại cuộc họp để bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 21/3/2018, nội dung dự thảo phải có ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh (để thông qua kỳ họp thường kỳ trong tháng 3/2018), trong đó lưu ý một số nội dung sau:

- Tách phần báo cáo thực trạng thành báo cáo riêng, nội dung báo cáo thực trạng bám sát theo nội dung Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 10/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ để đánh giá toàn diện, đúng thực tế các lĩnh vực liên quan của tỉnh, làm rõ tồn tại, hạn chế, giải pháp khắc phục...

- Trên cơ sở báo cáo thực trạng để xây dựng kế hoạch thực hiện đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương trong từng giai đoạn; về nhiệm vụ, giải pháp: Xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho từng nhiệm vụ, có lộ trình, thời gian, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, nguồn lực thực hiện để đạt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra (có biểu tiến độ thực hiện kèm theo).

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thẩm định nội dung dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; báo cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

3. Các Sở: Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công Thương; Nội vụ; Khoa học và Công nghệ; Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với Sở Y tế hoàn thiện dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

BBT

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục