Kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh tại kỳ họp tháng 3 năm 2018

6/4/2018 16:18

Tuyenquang.gov.vn: Ngày 23/3/2018, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 3 năm 2018. Đồng chí Phạm Minh Huấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp.

Dự họp có đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; Lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; Lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; các Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Sau khi nghe lãnh đạo các cơ quan báo cáo nội dung, tờ trình tại kỳ họp, ý kiến thảo luận của các thành viên UBND tỉnh và đại biểu dự họp, Đồng chí Phạm Minh Huấn, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:
1- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2018.
Cơ bản nhất trí với nội dung Báo cáo số 86/BC-SKH ngày 20/3/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến tham gia tại kỳ họp, hoàn thiện báo cáo. Lưu ý: Báo cáo cần ngắn gọn, rà soát lại các số liệu đảm bảo đánh giá đúng tình hình thực hiện nhiệm vụ của Quý I năm 2018, phân tích rõ những  tồn tại, hạn chế; làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan để từ đó xác định cụ thể những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện Quý II năm 2018; hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 26/3/2018.
Để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong quý II và phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:
- Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Rà soát tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; kiểm điểm những công việc đã thực hiện, những công việc chưa thực hiện trong quý I, từ đó xây dựng kế hoạch, tiến độ, giải pháp triển khai trong 9 tháng tới.
- Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và các ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, nhất là đối với những sản phấm đạt thấp và chưa có sản phẩm; nắm chắc những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, đề ra những giải pháp cụ thể để tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh.
- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện, tiến độ giải ngân  các dự án đầu tư, xây dựng cơ bản thuộc kế hoach vốn đầu tư năm 2018 đã được phê duyệt (bao gồm cả nguồn chuyển chi ngân sách năm 2017 sang năm 2018 và các chương trình mục tiêu quốc gia)
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
+ Tiếp tục thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách phát triển sản xuất hàng hóa, kinh tế trang trại, khuyến khích hợp tác xã nông lâm nghiệp - thủy sản; thu hút thực hiện các dự án liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng mẫu lớn.
+ Triển khai thực hiện tốt chính sách hỗ trợ giống lâm nghiệp trồng rừng năm 2018; đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị trồng rừng trên địa bàn phối hợp với UBND cấp xã đẩy nhanh tiến độ rà soát, cân đối, bố trí đủ quỹ đất trồng rừng theo kế hoạch.
+ Thực hiện các biện pháp đẩy nhanh tiến độ trồng rừng, tăng cường công tác quản lý và bảo vệ rừng trồng; quản lý chặt chẽ nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt.
+ Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tổ chức công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 theo quy định.
+ Chủ trì, phối hợp với các huyện, thành phố, Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương để hướng dẫn nhân dân đẩy nhanh tiến độ thực hiện trồng mía năm 2018 đạt kế hoạch, trong khung thời vụ.
+ Đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc sắp xếp các công ty Lâm nghiệp thuộc tỉnh quản lý.
- Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các ngành liên quan:
+ Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 an toàn và đạt kết quả tốt.
+ Có giải pháp phù hợp cho công tác tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
+ Phối hợp với Trường Đại học Tân Trào xây dựng Chiến lược phát triển Đại học Tân Trào đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Đề án chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm; Đề án tự chủ tài chính và một số đề án phát triển cụ thể của trường Đại học Tân Trào.
+ Tham mưu sắp xếp, bố trí đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
+ Khẩn trương tổ chức thực hiện và đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, triển khai thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 27/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
+ Chủ động và chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Lễ hội Thành Tuyên năm 2018 gắn với đăng cai tổ chức sự kiện văn hóa của toàn quốc hoặc khu vực.
+ Đẩy nhanh thực hiện Đề án phát triển Du lịch tâm linh, du lịch thông minh trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn, sắp xếp Ban quản lý các Khu du lịch của tỉnh.
+ Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang phù hợp với điều kiện, đặc điểm, phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương, vùng, dân tộc theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại  Văn bản số 711/UBND-KGVX ngày 23/3/2018
- Sở Giao thông và Vận tải: Chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ủy ban nhân dân huyện Na Hang, Lâm Bình, Ban quản lý Khu du lịch sinh thái Na Hang tham mưu, đề xuất quy định (quy chế) về quản lý hoạt động của các phương tiện thủy chở khách tham quan du lịch trên khu vự lòng hồ thủy điện Tuyên Quang.
-  Sở Y tế:
+ Củng cố, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động của y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu, ngăn chặn kịp thời dịch bệnh. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra hoạt động khám chữa bệnh, bảo đảm an toàn trong cơ sở khám chữa bệnh.
+ Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế. Kiểm soát chặt chẽ giá và chất lượng thuốc chữa bệnh; thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ chất lượng hoạt động khám chữa bệnh khu vực tư nhân.
- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Đề xuất các giải pháp để khắc phục và nâng cao công tác cai nghiện trên địa bàn tỉnh; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định các khoản đóng góp, chế độ hỗ trợ, miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế: Khẩn trương đề xuất sử dụng kinh phí bổ sung từ Chương trình hỗ trợ ngân sách ngành y tế do EU viện trợ năm 2018 xong trước ngày 28/3/2018.
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Tập trung triển khai thực hiện tốt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND; thực hiện quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng; đẩy mạnh công tác cải cách cải cách hành chính; công tác quản lý địa bàn; thực hiện tốt công tác tiếp công dân; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân.
2. Phương án lựa chọn để xây dựng Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng phát triển đến năm 2030.
Giao Ủy ban nhân dân thành phố tiếp thu ý kiến tham gia tại cuộc họp hoàn chỉnh các phương án lựa chọn để xây dựng Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng phát triển đến năm 2030, trong đó lưu ý: Các Phương án phải được phân tích, đánh giá đầy đủ các yếu tố về vị trí địa lý, dân cư, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, ưu thế và hạn chế; Đề xuất phương án được lựa chọn đảm bảo tính khả thi khi thực hiện các tiêu chí, tiêu chuẩn đô thị loại II theo quy định, phù hợp với điều kiện thực tế, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và nguồn lực của tỉnh.
3. Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Giao Sở Tài chính tiếp thu ý kiến tham gia tại cuộc họp xây dựng dự thảo Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, gửi lấy ý kiến tham gia của các ngành; hoàn chỉnh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10/4/2018. Lưu ý: Chương trình xây dựng yêu cầu đầy đủ, chặt chẽ, các chỉ tiêu, giải pháp thực hiện phải phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, đảm bảo tính thống nhất và khả thi; phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng cấp, từng ngành, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.
4. Quy chế phối hợp công tác của UBND tỉnh và Tỉnh đoàn Tuyên Quang giai đoạn 2017-2022.
Cơ bản nhất trí với dự thảo Quy chế phối hợp công tác của UBND tỉnh và Tỉnh đoàn Tuyên Quang giai đoạn 2017-2022 do Tỉnh đoàn Tuyên Quang xây dựng, giao Tỉnh đoàn Tuyên Quang tiếp thu ý kiến tham gia tại cuộc họp, hoàn chỉnh dự thảo giử Sở Nội vụ để  trình ký kết ban hành. Lưu ý: Rà soát kỹ các nội dung phối hợp đảm bảo đầy đủ, chặt chẽ, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh và khả thi.
 Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát nọi dung dự thảo Quy chế trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 31/3/2018; nghiên cứu đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Lễ ký Quy chế (trường hợpcần thiết)
5. Kế hoạch thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017-2025.
Cơ bản nhất trí với dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017-2025 do Sở Giáo dục trình tại cuộc họp.
- Giao Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến tham gia tại cuộc họp hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch  trình Ủy ban nhân dân tỉnh  trước ngày 31/3/2018, trong đó lưu ý:
+ Rà soát kỹ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đảm bảo đầy đủ, chặt chẽ, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh;
+ Phối hợp với sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính rà soát lại nhu cầu kinh phí, phân nguồn kinh phí (nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương; chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên...), đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương.
- Sở Kế hoạch và Đầu tư. sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện nội dung trên.
6. Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.
 Giao Sở Y tế tiếp thu ý kiến tham gia tại kỳ họp, hoàn chỉnh dự thảo trình Ủy ban nhân dân tỉnh  trước ngày 31/3/2018.
7. Nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Bình.
Cơ bản nhất trí với dự thảo Nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Bình trình tại cuộc họp, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu ý kiến tham gia tại cuộc họp hoàn chỉnh dự thảo báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định, trong đó lưu ý:
- Các nhiệm vụ Quy hoạch phải đảm bảo đầy đủ, đúng quy định hiện hành của Nhà nước; định hướng tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan cho việc bảo tồn di tích và xây dựng mới phải phù hợp với điều kiện của toàn khu di tích.
- Định hướng phát triển hạ tầng phải đảm bảo cho việc bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích lịch sử, có tính đến hạ tầng giao thông kết nối giữa các điểm di tích trong khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Bình và các Khu Di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh.
8. Về các dự thảo: Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020; Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TU ngày 20/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Kết luận số 148-KL/TU ngày 24/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 28/8/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020.
Cơ bản nhất trí với các dự thảo do Sở Y tế trình tại cuộc họp, giao Sở Y tế tiếp thu ý kiến tham gia tại cuộc họp hoàn chỉnh các dự thảo báo cáo, kế hoạch trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. Lưu ý: Rà soát kỹ các chỉ tiêu đảm bảo tính thống nhất và phù hợp với các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Kế hoạch, Chương trình của Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành.
BBT

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email