Chỉ đạo tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới

6/4/2018 16:26

Tuyenquang.gov.vn: Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới, ngày 29/3/2018, UBND tỉnh đã ban hành công văn số 786/UBND-NC chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

UBND tỉnh chỉ đạo:
          1. Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội có trách nhiệm
          a) Đôn đốc, hướng dẫn Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh đánh giá và lập danh sách trẻ em có nhu cầu được nhận làm con nuôi theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 15 Luật Nuôi con nuôi và khoản 1, khoản 2 Điều 6 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi (sau đây viết là Nghị định số 19/2011/NĐ-CP);
          b) Thực hiện các biện pháp nhằm tăng cường năng lực cho Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh trong việc giải quyết nuôi con nuôi theo quy định của Luật Nuôi con nuôi và Nghị định số 19/2011/NĐ-CP; 
          c) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên công tác xã hội thực hiện công tác giải quyết việc nuôi con nuôi; về các điều ước quốc tế về nuôi con nuôi và quyền trẻ em mà Việt Nam là thành viên;
          d) Tăng cường công tác giám sát, quản lý việc tiếp nhận và sử dụng các khoản hỗ trợ liên quan đến việc nuôi con nuôi nhằm bảo đảm công khai, minh bạch và đúng pháp luật;
          đ) Thanh tra, kiểm tra thường kỳ và đột xuất việc tiếp nhận và giải quyết việc nuôi con nuôi đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo quy định nhằm ngăn ngừa và phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật.
          2. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm
          a) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa nhân đạo và chính sách pháp luật của nhà nước đối với công tác giải quyết nuôi con nuôi.
          b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn thực hiện giải quyết việc nuôi con nuôi theo đúng quy định của pháp luật.
          c) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng nghiệp vụ giải quyết việc nuôi con nuôi trong nước cho công chức Tư pháp -Hộ tịch các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.
          d) Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Nuôi con nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành đối với Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.
          3. Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp liên ngành trong giải quyết việc nuôi con nuôi ở địa phương nhằm thực hiện tốt công tác tìm gia đình thay thế cho trẻ em.
          Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các phòng chức năng trực thuộc thực hiện việc xác minh nguồn gốc của trẻ em bị bỏ rơi được cho làm con nuôi người nước ngoài theo đề nghị của Sở Tư pháp bảo đảm kịp thời, chính xác, đúng quy định.
          3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm
          - Chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi quản lý tổ chức việc đăng ký nuôi con nuôi trong nước đảm bảo đúng quy định của Luật Nuôi con nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành; ghi chú việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài, thực hiện việc tìm gia đình thay thế cho trẻ em trong trường hợp trẻ em bị bỏ rơi theo đúng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 15 Luật Nuôi con nuôi; đẩy mạnh công tác xác minh nguồn gốc của trẻ em bị bỏ rơi được cho làm con nuôi; thực hiện chế độ thu, nộp lệ phí nuôi con nuôi đúng quy định;
          - Bảo đảm kinh phí thực hiện giải quyết việc nuôi con nuôi trong nước cho Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật hiện hành về ngân sách.
BBT

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email