Kết luận của UBND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề về công tác cải cách hành chính

25/5/2018 16:19

Tuyenquang.gov.vn: Ngày 11/5/2018, UBND tỉnh đã tổ chức họp chuyên đề về công tác cải cách hành chính (CCHC). Đồng chí Phạm Minh Huấn, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có lãnh đạo các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND huyện, thành phố; lãnh đạo Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh, Bưu điện tỉnh.

Sau khi nghe các dự thảo báo cáo, văn bản chỉ đạo về công tác CCHC  và ý kiến thảo luận của các đại biểu dự họp, đồng chí Phạm Minh Huấn, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:
 
1. Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm:
 
1.1. Nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ những lĩnh vực, tiêu chí chấm điểm của công tác CCHC còn hạn chế trong năm 2017, gắn với trách nhiệm chủ trì theo dõi, tham mưu thực hiện của từng cơ quan, đơn vị. Nghiên cứu, đề xuất các sang kiến, giải pháp thực hiện hiệu quả, góp phần nâng cao chỉ số CCHC của tỉnh trong năm 2018 và thời gian tiếp theo.
 
1.2. Đẩy mạnh công tác chỉ đạo điều hành thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị; xác định rõ việc triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác CCHC là trách nhiệm của người đứng đầu.
 
Thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 07/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020.
 
1.3. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác CCHC, nhằm nâng cao nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về vị trí, vai trò của công tác CCHC trong thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; trong đó chú trọng, khuyến khích các hình thức tuyên truyền hay, sáng tạo, phù hợp, có hiệu quả.
 
1.4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
 
Các cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh phải tổ chức soạn thảo văn bản bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định, đúng thời gian UBND tỉnh giao.
 
1.5. Thường xuyên rà soát, cập nhật, công khai thủ tục hành chính (TTHC) đúng quy định; nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, thực hiện cắt giảm tối thiểu 30% thời gian thực hiện TTHC cho người dân, tổ chức; thực hiện tốt việc tiếp nhận phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với quy định TTHC.
 
Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến,  nâng cao tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
 
1.6. Nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp huyện. Tổ chức tiếp nhận, giải quyết TTHC kịp thời cho cá nhân, tổ chức, bảo đảm đúng quy định, không để các vụ việc bị chậm, quá hạn, không sách nhiễu, gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức khi giải quyết TTHC. Bố trí cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, trình độ, kinh nghiệm công tác làm việc tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông.
 
1.7. Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.
 
1.8. Thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.
 
1.9. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan hành chính;  duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 02/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh; mở rộng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại Ủy ban nhân dân cấp xã.
 
2. Ủy ban nhân dân tỉnh phê bình Giám đốc các Sở: Lao động, Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ; Tài chính; Y tế; Công thương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn, thành phố Tuyên Quang không trực tiếp dự họp. Đề nghị các đồng chí nghiêm túc rút kinh nghiệm, bố trí tham dự các cuộc họp của UBND tỉnh đúng thành phần.
 
3. Sở Nội vụ có trách nhiệm tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác CCHC; theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện công tác CCHC. Định kỳ quý, 6 tháng, năm báo cáo Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện công tác CCHC theo quy định.
 
Tham mưu trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh kịp thời khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân thực hiện tốt; phê bình những tập thể, cá nhân thực hiện chưa tốt hoặc có sai phạm trong thực hiện nhiệm vụ CCHC.
 
4. Yêu cầu các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức hội nghị chuyên đề triển khai các công việc nêu trên, báo cáo kết quả tổ chức hội nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh, (đồng gửi Sở Nội vụ theo dõi).
 
BBT

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email