Kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh tại kỳ họp tháng 5 năm 2018

28/5/2018 17:6

Tuyenquang.gov.vn: Ngày 22/5/2018, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5/2018. Đồng chí Phạm Minh Huấn, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Dự họp có Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; Lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; Lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; các Thành viên UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Lãnh đạo UBND huyện, thành phố; Lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi nghe lãnh đạo các cơ quan báo cáo nội dung, tờ trình tại kỳ họp, ý kiến thảo luận của các thành viên UBND tỉnh và đại biểu dự họp, đồng chí Phạm Minh Huấn, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

1. Về việc Quyết định thành lập và Quy chế hoạt động của Hội đồng xét, công nhận sáng kiến cấp tỉnh.
- Sở Khoa học và Công nghệ tiếp thu ý kiến tham gia tại cuộc họp, hoàn chỉnh hồ sơ và dự thảo văn bản kèm theo, trong đó lưu ý:
+ Về dự thảo Quyết định thành lập Hội đồng xét, công nhận sáng kiến cấp tỉnh: Rà soát, bổ sung rõ tên, chức danh thành viên tham gia Hội đồng.
+ Về Quy chế hoạt động của Hội đồng xét, công nhận sáng kiến cấp tỉnh: Rà soát kỹ các nội dung, nguyên tắc, nhiệm vụ trong dự thảo quy chế đảm bảo phù hợp với các quy định của nhà nước, giao Chủ tịch Hội đồng xét, công nhận sáng kiến cấp tỉnh quyết định ban hành Quy chế và tổ chức thực hiện theo quy định.
- Giao Sở Nội vụ có ý kiến thẩm định hồ sơ và nội dung trình ban hành Quyết định thành lập Hội đồng xét, công nhận sáng kiến cấp tỉnh, Quy chế hoạt động của Hội đồng đảm bảo đúng quy định hiện hành của nhà nước.
Các nội dung trên, hoàn chỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 05/6/2018.

2. Về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 30a, xã đặc biệt khó khăn và thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135; hỗ trợ phương tiện nghe xem; công tác quản lý giảm nghèo ở cấp xã thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Cơ bản nhất trí với dự thảo Nghị quyết do Sở Tài chính xây dựng, giao Sở Tài chính tiếp thu ý kiến tham gia tại cuộc họp, hoàn chỉnh dự thảo trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25/5/2018.

3. Về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh.
Cơ bản nhất trí với dự thảo Nghị quyết do Sở Tài chính xây dựng, giao Sở Tài chính tiếp thu ý kiến tham gia tại cuộc họp, hoàn chỉnh dự thảo trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25/5/2018. Lưu ý rà soát chặt chẽ, đầy đủ các nội dung trình phân cấp đảm bảo đúng quy định.

4. Về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định thời gian gửi báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương; dự toán, phân bổ ngân sách địa phương và quyết toán ngân sách địa phương, nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách địa phương của UBND các cấp đến các ban của HĐND, Thường trực HĐND và HĐND cùng cấp.
Cơ bản nhất trí với dự thảo Nghị quyết do Sở Tài chính xây dựng, giao Sở Tài chính tiếp thu ý kiến tham gia tại cuộc họp, hoàn chỉnh dự thảo trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25/5/2018. Lưu ý rà soát chặt chẽ, đầy đủ các mốc thời gian, biểu mẫu đảm bảo đúng quy định, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

5. Về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư để tổ chức thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Cơ bản nhất trí với dự thảo Nghị quyết do Sở Tài chính xây dựng, giao Sở Tài chính tiếp thu ý kiến tham gia tại cuộc họp, hoàn chỉnh dự thảo trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25/5/2018.

6. Về các nội dung: Chiến lược phát triển Trường Đại học Tân Trào đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Đề án sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Tân Trào; Đề án vị trí việc làm của Trường Đại học Tân Trào; Đề án thành lập Trường Phổ thông liên cấp thuộc Trường Đại học Tân Trào.
a) Giao Trường Đại học Tân Trào tiếp thu ý kiến tham gia tại cuộc họp, hoàn chỉnh các Đề án báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25/5/2018, trong đó lưu ý:
- Về Chiến lược phát triển:
+ Rà soát kỹ các căn cứ pháp lý, đảm bảo đầy đủ, phù hợp; bám sát các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
+ Điều chỉnh kết cấu của Đề án cho phù hợp; xác định rõ mục tiêu chung và các mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn đảm bảo đầy đủ, khả thi; các mục tiêu của từng giai đoạn phải được xây dựng trên cơ sở đánh giá kỹ thực trạng, dự báo xu hướng phát triển, khả năng đáp ứng của nhà trường đối với nhu cầu đào tạo của xã hội, của tỉnh theo từng ngành, nghề, lĩnh vực, từ đó xác định nhiệm vụ cụ thể của nhà trường và các đơn vị trực thuộc để đề ra các giải pháp hiệu quả, khả thi; sắp xếp lại cơ cấu, tổ chức, bộ máy, xác định số lượng người làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và vị trí việc làm.
+  Nên tổ chức hội thảo hoặc xin ý kiến các tổ chức, chuyên gia đầu ngành về các lĩnh vực có liên quan.
- Về Đề án sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Tân Trào: Trên cơ sở Chiến lược phát triển của nhà trường, xác định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, khả thi.
- Về Đề án vị trí việc làm: Đề án vị trí việc làm xây dựng phải đúng, đủ theo quy định hiện hành của nhà nước, phù hợp với chiến lược phát triển và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của nhà trường.
- Về Đề án thành lập Trường Phổ thông liên cấp thuộc Trường Đại học Tân Trào:
+ Xác định mô hình trường, cơ cấu, tổ chức, bộ máy và nhân sự đảm bảo đúng quy định của Nhà nước, phù hợp với chiến lược phát triển, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Tân Trào; phân tích đánh giá kỹ khả năng tài chính của trường thành lập mới để lựa chọn cơ chế tài chính cho phù hợp.
+ Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đảm bảo hoạt động của trường phổ thông liên cấp thuộc trường Đại học Tân Trào sau khi được thành lập theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.
Các nội dung trên trình Ủy ban nhân dân tỉnh phải có ý kiến thẩm định của Sở Giáo dục và đào tạo, Sở Nội vụ kèm theo giải trình ý kiến tiếp thu nội dung thẩm định của các ngành.
b) Giao Sở Nội vụ thẩm định nội dung trình của Trường Đại học Tân Trào về các đề án: Đề án sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Tân Trào; Đề án vị trí việc làm của Trường Đại học Tân Trào; Đề án thành lập Trường Phổ thông liên cấp thuộc Trường Đại học Tân Trào, bảo đảm chặt chẽ, đầy đủ, đúng các quy định hiện hành của Nhà nước; báo cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.
c) Giao Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định Chiến lược phát triển Trường Đại học Tân Trào đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, đảm bảo chặt chẽ, đầy đủ, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khả thi; báo cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

7. Về Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang.
Giao Ủy ban nhân dân thành phố tiếp thu ý kiến tham gia tại cuộc họp, hoàn chỉnh Đề án báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30/5/2018, lưu ý: Rà soát đánh giá kỹ thực trạng các tiêu chí trên cơ sở báo cáo đánh giá của các ngành; xác định những tiêu chí chưa đạt, đạt thấp và có kế hoạch, giải pháp khắc phục đảm bảo các tiêu trí đạt tiêu chuẩn theo quy định; báo cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh những nội dung vượt quá thẩm quyền.

8. Về Đề án Du lịch thông minh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến năm 2030.
Cơ bản nhất trí với Đề án do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tại cuộc họp, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu ý kiến tham gia tại cuộc họp hoàn chỉnh Đề án báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

9. Về Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Cơ bản nhất trí với Đề án do Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo tại cuộc họp, giao Sở Thông tin và Truyền thông  tiếp thu ý kiến tham gia tại cuộc họp hoàn chỉnh Đề án báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định, đảm bảo tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

10. Về dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Cơ bản nhất trí với dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giao Sở Xây dựng tiếp thu ý kiến tham gia tại cuộc họp, hoàn chỉnh dự thảo Quyết định trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định, lưu ý: Rà soát lại các nội dung của dự thảo Quyết định đảm bảo đầy đủ, đúng quy định hiện hành của Nhà nước, đúng thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; cập nhật đầy đủ các quy định mới.

11. Về các nội dung:
- Dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;
- Dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) và Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 28/10/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; dự thảo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) và Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 28/10/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh;
- Dự thảo Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 10/9/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 03/6/2013 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.
Các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu, tham gia ý kiến trực tiếp vào dự thảo văn bản, gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25/5/2018.

12. Về một số nhiệm vụ khác
- Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh.
+ Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát tình hình thực hiện các dự án, công trình, tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư; tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí vốn đảm bảo thi công các công trình, đề xuất điều chuyển vốn đối với các dự án, công trình không đảm bảo tiến độ, không có khả năng giải ngân.
+ Sở Tài chính đẩy nhanh tiến độ quyết toán các dự án, công trình hoàn thành; đôn đốc các Chủ đầu tư, các Ban quản lý khẩn trương hoàn thiện hồ sơ các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng để trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo quy định.
+ Kho bạc Nhà nước tăng cường công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản; hướng dẫn các Chủ đầu tư, các Ban quản lý thực hiện thanh toán khối lượng hòan thành, thanh toán tạm ứng; kiên quyết thu hồi các khoản tạm ứng sai, các khoản tạm ứng quá hạn theo đúng quy định.
- Về công tác quản lý khoáng sản, quản lý địa bàn.
Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố làm tốt công tác quản lý khoáng sản, quản lý địa bàn theo chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền được giao tại Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về trách nhiệm của các cấp, các ngành trong quản lý đất đai, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; giải quyết các vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những nội dung, vụ việc vượt quá thẩm quyền để cho ý kiến tổ chức thực hiện theo quy định.
 
BBT

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email