Công bố thủ tục hành chính thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

7/6/2018 8:5

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 571/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của của Sở Khoa học và Công nghệ.Tiểu ban chuyên ngành, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh
nghiệm thu đề tài của Tiến sỹ Lã Nguyên Khang. Ảnh: Lê Duy.

Theo đó, danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ gồm 2 thủ tục: Thủ tục tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh; Thủ tục đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài, dự án  khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Quyết định này thay thế thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tại khoản 4 Mục I Phần I (Danh mục thủ tục hành chính) và Phần II (Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính) ban hành kèm theo Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 09/12/2011 về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang; điểm 1 khoản I Mục A, điểm 1 khoản I Mục C Phần I  (Danh mục thủ tục hành chính) và Phần II (Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính) ban hành kèm theo Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 25/4/2013 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang; khoản 36, khoản 37 Mục I Phần I ban hành kèm theo Quyết định số 986/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.
PV
 
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email