Nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công tỉnh Tuyên Quang 2018

8/6/2018 7:44

Tuyenquang.gov.vn: Theo đánh giá, năm 2017 tỉnh ta có chỉ số Quản trị và hành chính công cấp tỉnh (gọi tắt là Chỉ số PAPI) đạt 37,5/60 điểm, được xếp hạng ở nhóm các tỉnh đạt điểm trung bình cao, trong đó 03 chỉ số nội dung được đánh giá trong nhóm các tỉnh đạt điểm cao nhất là Chỉ số tham gia của người dân ở cấp cơ sở, chỉ số công khai minh bạch và chỉ số trách nhiệm giải trình với người dân; 01 chỉ số (Chỉ số cung ứng dịch vụ công) đạt điểm trung bình cao và có 02 chỉ số đạt điểm nhóm trung bình thấp.Cán bộ bộ phận “một cửa”, “một cửa liên thông” ở thị trấn Sơn Dương
 hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính. Ảnh: Trang Tâm

Để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công của tỉnh trong năm 2018 và những năm tiếp theo, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 57/KH-UBND về việc nâng cao Chỉ số PAPI tỉnh Tuyên Quang năm 2018 và các năm tiếp theo trên địa bàn toàn tỉnh.
 
Mục tiêu kế hoạch đề ra nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh; tập trung ở chính quyền cấp cơ sở; kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, xác định nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả quản trị và hành chính công trên 06 nội dung chính: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng; thủ tục hành chính công; cung ứng dịch vụ công.

Đồng thời góp phần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, UBND các cấp và mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ và phục vụ nhân dân góp phần nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) tại các cơ quan, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu cụ thể, tỉnh phấn đấu hằng năm Chỉ số PAPI được xếp trong nhóm có điểm trung bình cao trở lên; kế hoạch được triển khai đồng bộ, liên tục tại các cơ quan, địa phương, đơn vị, đạt tỷ lệ 100% xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện có hiệu quả; đồng thời đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ.
 
UBND tỉnh chỉ đạo và giao trách nhiệm người đứng đầu các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch, đồng thời thường xuyên đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện một cách triệt để các nội dung kế hoạch đề ra, phấn đấu chỉ số PAPI của tỉnh được xếp trong nhóm có điểm trung bình cao trở lên trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

Chỉ số Quản trị và hành chính công cấp tỉnh (gọi tắt là Chỉ số PAPI) là bộ chỉ số đo lường và đánh giá tính hiệu quả về quản trị và hệ thống hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam, dựa trên trải nghiệm của người dân; tạo động lực để lãnh đạo các cấp tại địa phương ngày càng nâng cao hiệu quả quản lý; góp phần hoàn thiện quá trình minh bạch, thúc đẩy cải cách, phát huy sự tham gia của mọi tầng lớp dân cư vào quá trình xây dựng, thực thi và giám sát việc thực thi chính sách.
 
Lâm Sơn

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email