Kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh tại kỳ họp tháng 6 năm 2018

18/7/2018 15:56

Tuyenquang.gov.vn: Ngày 21/6/2018, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6 năm 2018. Đồng chí Phạm Minh Huấn, chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Dự họp có Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; Lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; các Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Sau khi nghe lãnh đạo các cơ quan báo cáo nội dung, tờ trình tại kỳ họp, ý kiến thảo luận của các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh và đại biểu dự họp, đồng chí Phạm Minh Huấn, chủ tịch UBND tỉnh kết luận:
1. Về Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
- Các sở, ban, ngành, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 06/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước và dự toán ngân sách năm 2018: Rà soát mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; đánh giá rõ các tồn tại, hạn chế, phân tích đúng nguyên nhân khách quan và chủ quan; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các nhiệm vụ được giao, chú trọng khắc phục tồn tại, hạn chế, kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh tạo chuyển biến mạnh mẽ trên từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương để thực hiện hoàn thành các mục tiêu năm 2018.
- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Rà soát các số liệu đảm bảo tính chính xác, phân tích rõ những hạn chế, tồn tại; dự báo tình hình, xây dựng các giải pháp sát thực để triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2018; hoàn chỉnh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25 tháng 6 năm 2018.
2. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
Cơ bản nhất trí với báo cáo của Sở Kế hoạch và đầu tư, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến tham gia tại kỳ họp, hoàn chỉnh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25 tháng 6 năm 2018.
Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, các Chủ đầu tư, Ban quản lý đề cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phấn đấu hoàn thành kế hoạch đầu tư, xây dựng năm 2018, tập trung vào một số nội dung sau:
- Các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tháo gỡ khó khăn cho các Chủ đầu tư, các Ban quản lý để thực hiện khởi công, thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán công trình đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.
- Các Chủ đầu tư, Ban quản lý khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan đến dự án, công trình để khởi công, thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán công trình hoàn thành và phê duyệt dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với các công trình chuẩn bị đầu tư.
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chủ động thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan và chịu trách nhiệm về tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn quản lý.
- Sở Kế hoạch và đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh:
+ Tăng cường công tác kiểm tra đối với các dự án, công trình thuộc kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018;
+ Chủ động rà soát tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng, tiến độ giải ngân, cân đối các nguồn vốn đầu tư năm 2018, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung, điều chỉnh kế hoạch vốn đảm bảo hiệu quả, kịp thời, ưu tiên những chương trình, dự án, công trình trọng điểm, có khả năng thanh toán vốn cao;
+ Đề xuất chương trình làm việc của lãnh đạo tỉnh với Chủ đầu tư, Ban quản lý, Nhà thầu các công trình trọng điểm của tỉnh để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện.
3. Báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm; giải pháp điều hành thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2018.
Cơ bản nhất trí với báo cáo của Sở Tài chính, giao Sở Tài chính tiếp thu ý kiến tham ra tại cuộc họp hoàn chỉnh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25/6/2018; lưu ý: rà soát kỹ số liệu đảm bảo đầy đủ, chính xác.
4. Về dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.
Cơ bản nhất trí với dự thảo Quyết định do Sở Nội vụ trình tại cuộc họp, giao Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến tham gia tại cuộc họp, hoàn chỉnh dự thảo trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.
5. Về dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế.
Cơ bản nhất trí với dự thảo Quyết định do Sở Y tế trình tại cuộc họp, giao Sở Y tế tiếp thu ý kiến tham gia tại cuộc họp, hoàn chỉnh dự thảo trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.
6. Đề án tổ chức lại Ban Điều phối Dự án Hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn tỉnh Tuyên Quang.
Cơ bản nhất trí với Đề án do Ban điều phối dự án Hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn xây dựng, giao Ban Điều phối dự án Hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn tiếp thu ý kiến tham ra tại cuộc họp hoàn chỉnh đề án báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.
7. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Cơ bản nhất trí với dự thảo Quyết định do Sở Nội vụ trình tại cuộc họp, giao Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến tham gia tại cuộc họp, hoàn chỉnh dự thảo trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.
8. Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.
Cơ bản nhất trí với dự thảo Chương trình hành động do Sở Nội vụ trình tại cuộc họp, giao Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến tham gia tại cuộc họp, hoàn chỉnh dự thảo báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.
9. Dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng và dự thảo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 87-KH/TU ngày 09/9/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XV) thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.
Cơ bản nhất trí với dự thảo Báo cáo và dự thảo Kết luận do Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày tại cuộc họp, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến tham gia tại cuộc họp hoàn chỉnh các dự thảo báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 26/6/2018, trong đó lưu ý: rà soát kỹ số liệu và đánh giá kết quả thực hiện, bổ sung đầy đủ kết quả đạt được của tỉnh; rà soát lại phần kiến nghị cho phù hợp.
10. Về các Đề án của Trường Đại học Tân Trào.
Trường Đại học Tân Trào cần nghiên cứu kỹ chủ trương, định hướng của Đảng, quy định của Nhà nước, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương; tiếp thu ý kiến chỉ đạo, định hướng của Thường trực Tỉnh ủy tại các cuộc làm việc với trường; ý kiến của lãnh đạo tỉnh tại các cuộc họp chuyên đề và họp Ủy ban nhân dân tỉnh; ý kiến thẩm định của các ngành để chỉnh sửa các Đề án đảm bảo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế của trường. Trong đó tập trung vào một số nội dung cụ thể sau:
- Phân tích, đánh giá đúng thực tế tình hình hoạt động và thực trạng tuyển sinh của trường trong giai đoạn vừa qua, làm rõ tồn tại hạn chế, nguyên nhân chủ quan, khách quan; đánh giá và dự báo một cách khoa học xu hướng phát triển và nhu cầu đào tạo của xã hội, khả năng đáp ứng của nhà trường. Trên cơ sở đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm cho trường hoạt động và phát triển trong giai đoạn tiếp theo để chỉnh sửa Đề án Chiến lược phát triển cho phù hợp.
- Đánh giá kỹ nhu cầu đào tạo phổ thông trên địa bàn tỉnh hiện tại và thời gian tới; xác định khả năng tuyển sinh của nhà trường; xác định đúng mô hình hoạt động, cơ chế tài chính của trường Tiểu học, THCS, THPT - Đại học Tân Trào dự kiến thành lập đảm bảo khả thi; khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thành lập trường và tuyển sinh được ngay của trường sau khi có chủ trương thành lập trường.
- Sau khi hoàn chỉnh Đề án chiến lược phát triển và Đề án thành lập trường Tiểu học, THCS, THPT - Đại học Tân Trào, xác định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, khả thi; xây dựng Đề án vị trí việc làm đầy đủ, đúng quy định; xây dựng lại Đề án tự chủ bảo đảm tính khả thi và hiệu quả.
BBT

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email