Kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo việc lập hồ sơ đề nghị công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu

30/7/2018 10:31

Tuyenquang.gov.vn: Ngày 23/7/2018, đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo việc lập hồ sơ đề nghị công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu theo Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo.

Ngày 23/7/2018, đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo việc lập hồ sơ đề nghị công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu theo Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo.
Dự họp có các thành viên Ban Chỉ đạo (tại Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 08/3/2018 và Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 17/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang); đại diện lãnh đạo UBND huyện Chiêm Hóa, Yên Sơn, Hàm Yên, Sơn Dương, thành phố Tuyên Quang và cán bộ, công chức chuyên môn có liên quan của các cơ quan, đơn vị.
Sau khi nghe Sở Nội vụ báo cáo về quá trình rà soát, lập hồ sơ, kết quả thẩm định, đề nghị công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu và ý kiến thảo luận tại cuộc họp; đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận:
1. Đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo, Sở Nội vụ (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo), Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 26/3/2018 của Ban Chỉ đạo; đã tiến hành rà soát, thực hiện lập hồ sơ, quy trình, thủ tục đề nghị công nhận 09 xã An toàn khu đảm bảo đúng quy định tại Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
2. Để việc lập hồ sơ đề nghị xã An toàn khu, vùng An toàn khu đảm bảo chính xác, đầy đủ, không để sót các xã đáp ứng được đủ tiêu chí theo quy định, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo yêu cầu:  
2.1. Ủy ban nhân dân huyện: Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương và thành phố Tuyên Quang khẩn trương chỉ đạo rà soát kỹ các xã trên địa bàn, đặc biệt là đối với các xã có nhiều di tích cấp tỉnh, cấp quốc gia; đối chiếu với các tiêu chí quy định tại Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ để lập hồ sơ đề nghị công nhận xã An toàn khu đảm bảo chặt chẽ, đúng tiêu chuẩn quy định; gửi Sở Nội vụ để tổ chức thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh vào kỳ họp tháng 8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
2.2. Sở Nội vụ:
- Hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố rà soát, lập hồ sơ đề nghị công nhận xã An toàn khu đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định và tiến độ.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan lập hồ sơ đề nghị vùng An toàn khu đảm bảo phù hợp, đúng quy định và đảm bảo yêu cầu các xã An toàn khu phải nằm trong vùng An toàn khu.
 - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận xã An toàn khu của các huyện, thành phố.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện hồ sơ, thuyết minh tiêu chí của các xã đề nghị công nhận xã An toàn khu, của vùng đề nghị công nhận vùng An toàn khu đảm bảo tính thuyết phục, nêu bật được ý nghĩa, vai trò và những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước.
- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu vào kỳ họp tháng 8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo đúng quy định.
2.3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh: Chủ động cung cấp về số liệu di tích lịch sử đã được công nhận; các tư liệu lịch sử có liên quan cho Ủy ban nhân dân huyện, thành phố để làm căn cứ rà soát, lập hồ sơ đề nghị công nhận xã An toàn khu; phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với Sở Nội vụ thực hiện các nhiệm vụ có liên quan theo quy định.
Các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chủ động, triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được phân công đảm bảo chất lượng, hiệu quả.
Trong quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm báo cáo kịp thời với đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về các vấn đề vướng mắc vượt quá thẩm quyền để chỉ đạo giải quyết theo quy định.
BBT

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email