UBND tỉnh trả lời Cử tri xã Yên Lập, huyện Chiêm Hóa về việc Hướng dẫn thủ tục và việc tiếp cận nguồn vốn vay theo chương trình hỗ trợ cho thanh niên lập nghiệp, phát triển kinh tế

10/11/2018 9:2

Tuyenquang.gov.vn:

Trả lời:

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh thực hiện ủy thác cho các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện một số nội dung công việc trong quy trình cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, trong đó có chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ từ nguồn vốn Trung ương cấp và đối tượng cho vay bao gồm cả hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi sự doanh nghiệp. Tuy nhiên, nguồn vốn vay này chưa đáp ứng đủ nhu cầu vay vốn (Trên địa bàn huyện Chiêm Hóa, chỉ tiêu kế hoạch dư nợ được giao năm 2018 đối với chương trình này là 10.193 triệu đồng và đã thực hiện giải ngân được  10.191 triệu đồng, đạt 99,98% kế hoạch giao). Ngày 19/9/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 253/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung kinh phí ủy thác cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để thực hiện cho vay tạo việc làm, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ và hiện nay, Tỉnh đoàn Tuyên Quang tiếp tục rà soát nhu cầu vay vốn trong đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh để tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét Chương trình tín dụng cho thanh niên vay vốn khởi nghiệp, lập nghiệp.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phối hợp với Đoàn thanh niên các cấp tiếp tục tổ chức hướng dẫn quy trình, thủ tục cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ đối với thanh niên trên địa bàn theo quy định.
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục