Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang

8/1/2018 11:5

Tuyenquang.gov.vn: Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang được thành lập theo quyết định số 103/2002/QĐ-UB ngày 26/04/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 30/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang.

I. Cơ cấu tổ chức
1. Thông tin về cơ quan

- Tên cơ quan: Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang
- Địa chỉ trụ sở: Số nhà 04, ngõ 65, đường 17/8, tổ 20, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang.
- Điện thoại: 02073 826463              Fax: 02073 826500
- Email: bandidantdc@tuyenquang.gov.vn
2. Thông tin cá nhân
a. Ban lãnh đạo
- Ông: Nguyễn Văn Định – Giám đốc
Điện thoại: CĐ – 02073 812583; DĐ – 0945838767
- Ông: Lê Thanh Nam – Phó Giám đốc
Điện thoại: CĐ – 02073922152; DĐ – 0913250878
b. Phòng Quán lý dự án
- Ông: Nguyễn Tiến Hùng – Trưởng phòng
Điện thoại: CĐ – 02073 826463; DĐ – 0986833419
c. Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ
- Ông: Phùng Quốc Lập – Trưởng phòng
Điện thoại: CĐ – 02073 826463; DĐ – 0914258428
d. Phòng Tổ chức hành chính
- Ông: Phạm Thành Dương – Trưởng phòng
Điện thoại: CĐ – 02073 826463; DĐ – 0912834850
 
II. Thông tin chung
Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang được thành lập theo quyết định số 103/2002/QĐ-UB ngày 26/04/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 30/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang.
1. Vị trí chức năng
Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang là cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ về công tác di dân tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang trên địa bàn tỉnh.
Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng theo quy định và có trụ sở tại số nhà 04, ngõ 65, đường 17/8, tổ 20, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
- Tham mưu với UBND tỉnh để chỉ đạo, đôn đốc và phối hợp với UBND các huyện tiếp tục thực hiện hoàn thiện các dự án tái định cư và các nội dung đầu tư theo Quyết định số 08/2007/QĐ-TTg ngày 12/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể di dân tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang.
- Tham mưu với UBND tỉnh tổ chức thực hiện Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư dự án thủy điện Tuyên Quang trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; thực hiện các nhiệm vụ cụ thể do UBND tỉnh giao.
- Căn cứ vào nguồn vốn ngân sách Trung ương cấp và phần kỳ đầu tư hằng năm tổng hợp, lập kế hoạch vốn thực hiện Quy hoạch gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.
- Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố đề xuất về cơ chế chính sách liên quan đến công tác di dân, tái định cư.
- Là đầu mối của tỉnh trực tiếp phối hợp với các cấp, các ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể Di dân, tái đinh cư thủy điện Tuyên Quang trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
- Quản lý chặt chẽ và sử dụng đúng chế độ chính sách hiện hành của Nhà nước nguồn vốn phục vụ Quy hoạch tổng thể Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được UBND tỉnh giao.
- Thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ, đột xuất theo quy định về hoạt động và kết quả thực hiện Quy hoạch tổng thể Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
- Chịu trách nhiệm quyết toán các công trình được giao làm chủ đầu tư và tổng hợp báo cáo quyết toán vốn đầu tư Quy hoạch tổng thể Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
- Quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, kinh phí và tài sản được giao theo quy định của Nhà nước và của tỉnh.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao.

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email