Đến tháng 07/2017 , Tỉnh Tuyên Quang đã giải quyết
99,87%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 04/08/2017 10:58
Đến tháng 03/2017, Tỉnh Tuyên Quang đã trao đổi
10.149
văn bản giữa các đơn vị. Cập nhật: 24/03/2017 00:00
Liên kết chuyên mục