Kết luận UBND tỉnh về triển khai ứng dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến
Sau buổi kiểm tra thử nghiệm Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh tại 28 điểm cầu là các cơ quan, đơn vị trên địa bàn do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì ngày 20/5, UBND tỉnh ra thông báo số 37/TB-UBND kết luận về buổi kiểm tra...

Kết luận cuộc họp về việc triển khai dự án đầu tư xây dựng nhà máy bia Hà Nội tại tỉnh Tuyên Quang
Ngày 29/3/2017, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Ngọc Thực đã chủ trì cuộc họp về triển khai dự án đầu tư xây dựng nhà máy bia Hà Nội tại tỉnh Tuyên Quang.
Liên kết chuyên mục