Triển khai nhiệm vụ kiểm tra Đảng 6 tháng cuối năm
Ngày 10/7, UBKT Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.
Liên kết chuyên mục