Thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2020

10/8/2017 8:40

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 66/KH-UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.Ảnh minh họa (ảnh: TQĐT)

Theo đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2020: phấn đấu doanh thu của các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 1,3% GRDP của tỉnh, tạo thêm nhiều việc làm cho xã hội. Tập trung phát triển một số ngành có sẵn lợi thế như: du lịch văn hóa, quảng cáo, điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, thủ công mỹ nghệ truyền thống, mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm. Từng bước định hướng và phát triển các lĩnh vực: phát thanh và truyền hình, xuất bản, thiết kế, thời trang, kiến trúc, phần mềm và các trò chơi giải trí trở thành những ngành kinh tế dịch vụ.

Mục tiêu đến năm 2030: Phấn đấu tổng thu của các ngành công nghiệp văn hóa đạt khoảng 3%GRDP của tỉnh, trong đó, đóng góp của ngành du lịch văn hóa chiếm 20% trong tổng số khoảng 5.500 tỷ đồng doanh thu từ khách du lịch; Phát triển đ dạng, từng bước đồng bộ và hiện đại hóa các ngành công nghiệp văn hóa một cách bên vững, được ứng dụng công nghệ tiên tiến; xây dựng một số sản phẩm, dịch vụ văn hóa có thương hiệu uy tín trong và ngoài nước.

Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm tạo điều kiện thu hút tối đa các nguồn lực xã hội phát triển các ngành công nghiệp văn hóa; Trong đó nhấn mạnh việc phát triển các ngành công nghiệp văn hóa phù hợp với tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo thống nhất, đồng bộ giữa các ngành, các cấp gắn với quảng bá hình ảnh, con người Tuyên Quang… Chiến lược đã đề ra 7 nhiệm vụ, giải pháp chung phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, trong đó tập trung  công tác tuyên truyền, quảng bá, hoàn thiện cơ chế, chính sách, đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, thu hút và hỗ trợ đầu tư…

Chiến lược cũng đề ra 9 nhiệm vụ, giải pháp phát triển một số ngành công nghiệp văn hóa của tỉnh, trong đó tập trung vào một số ngành như:  du lịch văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo…

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện kế hoạch. Đề xuất, kiến nghị các cơ quan liên quan xây dựng, sửa đổi, bổ sung đề ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách, nhất là cơ chế phối hợp liên ngành, chính sách đào tạo, bồi dưỡng lực lượng văn nghệ sĩ.

Các sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Công thương, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Ngoại vụ, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp có trách nhiệm rà soát, nghiên cứu, đề xuất việc thực hiện chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa đối với các lĩnh vực quản lý.

Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu, định hướng công tác tuyên truyền trong tỉnh cho phù hợp. Phối hợp với các cơ quan báo chí trung ương tuyên truyền rộng rãi hình ảnh về miền đất, văn hóa, con người Tuyên Quang, cơ chế chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư phát triển các ngành công nghiệp văn hóa.
PV
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục