Kết luận cuộc họp Chuyên đề về các dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng và quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị

5/11/2018 8:33

Tuyenquang.gov.vn: Ngày 17/10/2018, đồng chí Phạm Minh Huấn, chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Chuyên đề các dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng và quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Dự họp có Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Tư pháp; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ; Tài nguyên và Môi trường; Giáo dục và Đào tạo; Văn Hóa, Thể thao và Du lịch; Đài PTTH tỉnh; Báo Tuyên Quang; Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình dân dụng và công nghiệp; Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân; Đại diện Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang.

Sau khi nghe đại diện Sở Tài chính báo cáo về các nội dung tại cuộc họp, ý kiến thảo luận của các thành viên dự họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận như sau:

 Việc xây dựng và ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng và quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh là cần thiết, đây là căn cứ để lập kế hoạch và dự toán ngân sách; giao, đầu tư, mua sắm, thuê, khoán kinh phí sử dụng máy móc, thiết bị; quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị và  lập kế hoạch và dự toán ngân sách; giao, đầu tư xây dựng, mua sắm, thuê trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp. Tuy nhiên trong thời gian qua các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chưa phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính trong việc báo cáo, đề xuất quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng và quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng gây hưởng đến tiến độ xây dựng và ban hành các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh. Để khắc phục tình trạng trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:

- Chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình; kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan trong việc chậm thực hiện hoặc thực hiện chưa nghiêm túc việc tham mưu, đề xuất tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng và tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của cơ quan, địa phương mình.

- Khẩn trương rà soát, tham mưu, đề xuất tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng và tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của cơ quan, đơn vị, địa phương mình; hoàn thành gửi báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài chính tổng hợp) xong trước ngày 25/10/2018. Cơ quan, đơn vị, địa phương nào chậm thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm túc thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đó hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Giao Sở Tài chính:

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tham mưu, đề xuất tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng và tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp thường kỳ tháng 11/2018.

- Tổng hợp những cơ quan, đơn vị chậm thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm túc việc tham mưu, đề xuất tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng và tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phê bình, kiểm điểm trách nhiệm theo quy định.

BBT

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục