Kết luận cuộc họp Chuyên đề của UBND tỉnh về một số dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, kỳ họp thứ 7

5/11/2018 8:36

Tuyenquang.gov.vn: Ngày 17/10/2018, đồng chí Phạm Minh Huấn, chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Chuyên đề về một số dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, kỳ họp thứ 7.

Dự họp có Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Tư pháp; Nội vụ; Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân; Đại diện thành phố Tuyên Quang.

Sau khi nghe đại diện Sở Tài chính báo cáo về các nội dung tại cuộc họp, ý kiến thảo luận của các thành viên dự họp, đồng chí Phạm Minh Huấn, chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh và Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Cơ bản nhất trí với dự thảo do Sở Tài chính xây dựng, Giao Sở Tài chính tiếp thu ý kiến tham gia tại cuộc họp, hoàn chỉnh dự thảo văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định, trong đó lưu ý:

- Rà soát kỹ lại các quy định tại Thông tư 35/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính và các quy định hiện hành có liên quan để tham mưu, đề xuất đảm bảo đúng quy định, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

- Xem xét bổ sung quy định về tiêu chuẩn, điều kiện chi nội dung “Chi viết báo cáo và góp ý bằng văn bản” đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.

- Rà soát chỉnh sửa bố cục, thể thức của văn bản đúng quy định hiện hành

2. Về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung, mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Cơ bản nhất trí với dự thảo do Sở Tài chính xây dựng, Giao Sở Tài chính tiếp thu ý kiến tham gia tại cuộc họp, hoàn chỉnh dự thảo văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định, trong đó lưu ý:

- Rà soát kỹ lại các quy định tại Thông tư 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính và các quy định hiện hành có liên quan để tham mưu, đề xuất đảm bảo đúng quy định, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

- Xem xét việc phân chia các mức chi đảm bảo đúng chức danh, trình độ, đúng quy định.

- Chỉnh sửa bố cục, thể thức của văn bản đúng quy định hiện hành
BBT

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục