Kết luận của UBND tỉnh tại kỳ họp tháng 11/2018

7/12/2018 15:28

Tuyenquang.gov.vn: Ngày 26 tháng 11 năm 2018, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11/2018. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn chủ trì cuộc họp.

Dự họp có Lãnh đạo: Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; các Thành viên UBND tỉnh; Thủ trưởng sở, ban, ngành; Lãnh đạo UBND huyện, thành phố; Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh. Sau khi nghe lãnh đạo các cơ quan báo cáo nội dung, tờ trình tại kỳ họp, ý kiến thảo luận của các Thành viên UBND tỉnh và đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

Về báo cáo cáo kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 10 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ các tháng cuối năm 2018: Giao Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 08/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành về ngân sách nhà nước; Văn bản số 3608/UBND-TH ngày 20/11/2018 của UBND tỉnh, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ sau: Cục Thuế tỉnh: Tăng cường công tác đôn đốc thu ngân sách nhà nước, phấn đấu thu đạt mức cao nhất, phấn đấu tăng 5% so với dự toán; trong đó tập trung thu hồi nợ thuế, nợ quá hạn, không để phát sinh nợ mới. Tăng cường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thuế và thực hiện thu hồi các khoản thuế phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm toán. UBND các huyện, thành phố: Rà soát lại các khoản dự toán thu đã giao, chủ động cân đối thu - chi trên địa bàn đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ đã được giao từ đầu năm và các nhiệm vụ phát sinh trong năm. Các đơn vị dự toán cấp tỉnh: rà soát nhiệm vụ chi, chủ động thực hiện nhiệm vụ chi theo dự toán được giao đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. Sở Tài chính: Chủ động tham mưu, đề xuất kịp thời với UBND tỉnh trong điều hành ngân sách cuối năm; kiểm soát chặt chẽ chi chuyển nguồn ngân sách theo quy định.

Về quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh: cơ bản nhất trí với dự thảo Quyết định do Sở Tài chính xây dựng, giao Sở Tài chính tiếp thu ý kiến tham gia tại cuộc họp hoàn chỉnh dự thảo trình UBND tỉnh theo quy định.

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh: cơ bản nhất trí với dự thảo Quyết định do Sở Tài chính xây dựng, giao Sở Tài chính tiếp thu ý kiến tham gia tại cuộc họp hoàn chỉnh dự thảo trình UBND tỉnh theo quy định.

Đề án Phát triển doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030: Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, rà soát lại các nội dung của Đề án; tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, hoàn chỉnh dự thảo Đề án trình UBND tỉnh theo quy định. Trong đó lưu ý: Chính sách phải nhằm mục tiêu phát triển được doanh nghiệp phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và theo đúng tinh thần của Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh. Đề xuất nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đảm bảo tập trung, đúng quy định, thiết thực, khả thi, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, không trùng lặp với các cơ chế, chính sách của tỉnh đã ban hành; các quy định về đối tượng, thủ tục, trình tự thực hiện đối với các nội dung hỗ trợ ngắn gọn, đảm bảo theo đúng quy định về thủ tục hành chính.

Kế hoạch hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh năm 2019: cơ bản nhất trí với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh năm 2019. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến tham gia tại cuộc họp hoàn chỉnh kế hoạch trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Tuyên Quang: cơ bản nhất trí với dự thảo Quyết định do Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng, giao Sở Thông tin và Truyền thông tiếp thu ý kiến tham gia tại cuộc họp hoàn chỉnh dự thảo Quyết định trình UBND tỉnh ban hành theo quy định.

Đề án tổ chức lại, giải thể Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc UBND cấp huyện: cơ bản nhất trí với Đề án giải thể Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc UBND cấp huyện do Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến tham gia tại cuộc họp, hoàn chỉnh Đề án trình UBND tỉnh theo quy định.

Đề án sắp xếp, tổ chức Ban Quản lý Khu du lịch lịch sử văn hóa và sinh thái Tân Trào, Ban Quản lý Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm và Ban Quản lý Khu du lịch sinh thái Na Hang theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu ý kiến tham gia tại cuộc họp để chỉnh sửa, hoàn chỉnh Đề án báo cáo UBND tỉnh theo quy định. Trong đó lưu ý: nghiên cứu, tên gọi cho phù hợp; rà soát kỹ phạm vi hoạt động, thẩm quyền quản lý để xác định chức năng, nhiệm vụ đảm bảo đầy đủ, chặt chẽ, đúng quy định tránh chồng chéo với các cơ quan, đơn vị khác.

Quyết định quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tư pháp; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tư pháp thuộc UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang: cơ bản nhất trí với dự thảo Quyết định do Sở Tư pháp xây dựng, giao Sở Tư pháp tiếp thu ý kiến tham gia tại cuộc họp, hoàn chỉnh dự thảo Quyết định trình UBND tỉnh theo quy định.

Quyết định quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Người đứng đầu, cấp phó của Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nội vụ thuộc UBND huyện, thành phố: cơ bản nhất trí với dự thảo Quyết định do Sở Nội vụ xây dựng, giao Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến tham gia tại cuộc họp, hoàn chỉnh dự thảo Quyết định trình UBND tỉnh theo quy định.

Kế hoạch phát triển hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ: cơ bản nhất trí với đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu ý kiến tham gia tại cuộc họp hoàn chỉnh kế hoạch trình UBND tỉnh theo quy định.

Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm: cơ bản nhất trí với đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu ý kiến tham gia tại cuộc họp hoàn chỉnh kế hoạch trình UBND tỉnh theo quy định.

Đề án đổi tên và tổ chức lại Trung tâm Bảo trợ xã hội thành Trung tâm Công tác xã hội trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: cơ bản nhất trí với Đề án đổi tên và tổ chức lại Trung tâm Bảo trợ xã hội thành Trung tâm Công tác xã hội trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội  do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội xây dựng. Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp thu ý kiến tham gia tại cuộc họp, hoàn chỉnh Đề án trình UBND tỉnh theo quy định.
BBT 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục