Xây dựng Đảng Cộng Sản Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh

13/2/2019 10:31

Tuyenquang.gov.vn: Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả sự vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Đó là tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của Nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc; về quyền làm chủ của Nhân dân, xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân; về quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.
 

 
Trong cuộc đời làm cách mạng của mình, Hồ Chí Minh đã tìm thấy con đường giải phóng cho dân tộc Việt Nam - con đường cách mạng vô sản, trong đó có vai trò to lớn của Đảng Cộng sản. Người sớm nhận thức rằng “Trước hết phải có Đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. Đảng có vững cách mệnh mới thành công”. Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc. Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.

Trong vấn đề xây dựng Đảng, điều mà Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm là công tác cán bộ. Hồ Chí Minh cho rằng, cán bộ là gốc của mọi công việc, muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém. Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng việc huấn luyện cán bộ một cách toàn diện về văn hóa, lý luận, kiến thức chuyên môn và đạo đức cách mạng. Bởi theo Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản phải là “Đảng đạo đức, là văn minh”. Trong đó việc xây dựng nền tảng đạo đức cách mạng cho cán bộ giữ vai trò quan trọng. Người yêu cầu mỗi cán bộ phải tu dưỡng, rèn luyện các phẩm chất, đạo đức “cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư”, chống chủ nghĩa cá nhân, chống quan liêu, tham ô, lãng phí có như vậy mới giữ vững được sự lãnh đạo của Đảng và niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng vấn đề Đoàn kết, bởi đoàn kết thống nhất trong Đảng là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất trong xây dựng Đảng, là cơ sở để xây dựng khối đoàn kết toàn dân. Trong bản Di chúc,  Người đã khẳng định: “Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và dân tộc ta”. Người căn dặn: “Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.

Trải qua 89 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng Cộng sản Việt Nam đã không ngừng được củng cố và phát triển, giữ vững vai trò lãnh đạo của mình, được đông đảo quần chúng nhân dân tin yêu, ủng hộ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước Việt Nam đã vượt qua được những khó khăn thách thức, khẳng định được vị trí của mình trên trường quốc tế. Mỗi cán bộ, đảng viên cần không ngừng tu tưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, đoàn kết thống nhất, gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua đó góp phần xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh, xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
 
Phùng Thị Khánh Lệ
Trường Chính trị tỉnh
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục