Kết luận cuộc họp về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019

18/3/2019 10:24

Tuyenquang.gov.vn: Ngày 14/3/2019, đồng chí Nguyễn Đình Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) đã chủ trì cuộc họp về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 và Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Dự họp có các lãnh đạo sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo; lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; lãnh đạo Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Sau khi nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Quý I năm 2019; tiến độ thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh; kết quả thẩm định hồ sơ và mức độ đạt chuẩn từng tiêu chí nông thôn mới xã Lăng Can, huyện Lâm Bình; xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa; xã Nhân Mục, huyện Hàm Yên; xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn; xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương; xã Thái Long, xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, ý kiến thảo luận của các đại biểu dự họp, đồng chí Nguyễn Đình Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

I . Về thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới

1. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

- Đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn các công trình, dự án năm 2018, thực hiện thanh toán, quyết toán vốn thực hiện Chương trình theo đúng quy định của pháp luật.

- Căn cứ vào nhiệm vụ kế hoạch đã được giao, chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể trên địa bàn quản lý để tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ của kế hoạch năm 2019.

- Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ để khởi công xây dựng các công trình năm 2019, đảm bảo tiến độ và đúng quy định hiện hành của nhà nước.

- Tăng cường vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí người dân tự thực hiện như: chỉnh trang nhà ở, khuôn viên; vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ xóm; chuẩn bị mặt bằng; hiến đất để thực hiện các công trình; tổ chức phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập của người dân...

- Chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban chuyên môn trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, phối hợp với Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện để nâng mức bình quân tiêu chí đạt chuẩn của tất cả các xã trên địa bàn; đồng thời tiếp tục chỉ đạo để duy trì, nâng cao chất lượng đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới.

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh là lãnh đạo sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể: Căn cứ chức năng của đơn vị và nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố kiểm tra, đôn đốc các xã thực hiện kế hoạch năm 2019; tăng cường kiểm tra, tháo gỡ khó khăn vướng mắc ở cơ sở.

3. Về kế hoạch xây dựng xã Kim Quan đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn khẩn trương hoàn chỉnh kế hoạch xây dựng xã Kim Quan đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan, thẩm định kế hoạch xây dựng xã Kim Quan đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019; trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25/3/2019.

4. Về kết quả thẩm định hồ sơ, mức độ đạt chuẩn từng tiêu chí và bỏ phiếu xét, công nhận đạt xã chuẩn nông thôn mới năm 2018 (xã Lăng Can, huyện Lâm Bình; xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa; xã Nhân Mục, huyện Hàm Yên; xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn; xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương; xã Thái Long, xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang): Giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới của tỉnh hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

II. Về tiến độ thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh

1. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

- Căn cứ kế hoạch được giao chủ động tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp tổ chức thực hiện kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ nhân dân gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn, đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2019.

- Xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện cụ thể, chi tiết tới từng thôn, xã đảm bảo phù hợp với thực tế; khẩn trương phê duyệt kế hoạch cung ứng xi măng; chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành được giao làm chủ đầu tư và đơn vị cung ứng cấu kiện kênh mương, nhà văn hóa để triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch được giao.

- Tổng hợp báo cáo tiến độ kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh 01 tuần/lần, đồng gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo chung toàn tỉnh.

2. Sở Xây dựng khẩn trương tổ chức thực hiện kế hoạch đấu thầu cung ứng cấu kiện nhà văn hóa theo đúng quy định, để cung ứng kịp thời cho các xã tổ chức thực hiện.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải (chủ đầu tư) chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, đơn vị cung ứng cấu kiện kênh mương, nhà văn hóa; xi măng, ống cống để xây dựng kế hoạch cung ứng chi tiết theo từng tháng, từng địa bàn cụ thể, đảm bảo sát với thực tế để tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành kế hoạch giao năm 2019.

4. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp chung báo cáo tiến độ thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn toàn tỉnh 01 tuần/lần; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
 
BBT

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục