Kết luận cuộc họp về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh, năm 2019

25/6/2019 9:14

Tuyenquang.gov.vn: Ngày 14/6/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Quang, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) đã chủ trì cuộc họp về việc tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019, kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh.

Dự họp có lãnh đạo Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Công Thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ; lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; lãnh đạo Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Sau khi nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến tháng 6/2019, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo; tiến độ thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019, ý kiến thảo luận của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận: Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 và kế hoạch thực hiện kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng; xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh, yêu cầu:

Về thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới: UBND các huyện, thành phố chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, dự án và giải ngân thanh toán nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa đặc biệt là các loại cây trồng, vật nuôi có lợi thế, sản phẩm đặc sản địa phương; xây dựng thương hiệu, quảng bá giới thiệu sản phẩm...., nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn; Về phân bổ nguồn vốn dự phòng trung hạn 2016-2020, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc các đơn vị liên quan hoàn chỉnh hồ sơ để thẩm định, trình UBND tỉnh trước ngày 25/6/2019; Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh là lãnh đạo sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể: Căn cứ chức năng của đơn vị và nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với UBND huyện, thành phố kiểm tra, đôn đốc các xã thực hiện kế hoạch năm 2019; tăng cường kiểm tra, tháo gỡ khó khăn vướng mắc ở cơ sở.

Về tiến độ thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh: UBND các huyện, thành phố: rà soát tiến độ từng công việc, chi tiết đến từng nội dung thực hiện của từng xã, tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ nhân dân gắn với sân thể thao và khuôn viên đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao năm 2019. Lưu ý: Việc xây dựng, lắp đặt các công trình nêu trên phải đảm bảo kỹ thuật, chất lượng, mỹ quan theo quy định; cấu kiện đã nhận chưa thi công phải bảo vệ, bảo quản đảm bảo an toàn. Chủ động xây dựng kế hoạch điều chỉnh cấu kiện xây dựng nhà văn hóa đối với những địa bàn thực hiện sáp nhập thôn đảm bảo phù hợp với thực tế của địa phương; UBND huyện Sơn Dương tập trung chỉ đạo quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ kiên hóa kênh mương bảo đảm hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm 2019 đã xây dựng. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động làm việc với Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương để đôn đốc, hướng dẫn việc đẩy nhanh tiến độ kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn đảm bảo tiến độ theo quy định.
BBT
 
 
 
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục