Kết luận của Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Thành Tuyên và Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2019

19/8/2019 10:1

Tuyenquang.gov.vn: Ngày 09/8/2019, tại Hội trường UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang - Trưởng Ban tổ chức Lễ hội hành Tuyên và Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2019 đã chủ trì cuộc họp đánh giá việc tổ chức thực hiện các nội dung chuẩn bị tổ chức Lễ hội Thành Tuyên và Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2019 (sau đây gọi tắt là Liên hoan và Lễ hội).

Dự cuộc họp có thành viên Ban tổ chức, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh về việc tổ chức Liên hoan, dự kiến phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban tổ chức; nội dung chuẩn bị tham dự ngày văn hóa Tuyên Quang tại Hà Nội theo Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 01/8/2019; ý kiến phát biểu thảo luận của thành viên Ban tổ chức, các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban tổ chức kết luận:

Các Sở, ngành, đơn vị thành viên Ban tổ chức UBND các huyện, thành phố trong thời gian qua đã chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh.

Việc tổ chức Liên hoan và Lễ hội phải bảo đảm thực hiện tốt những mục tiêu đã đề ra, tôn vinh và phát huy kho tàng di sản phi vật thể quốc gia của các địa phương tham gia liên hoan, góp phần tiếp tục triển khai thực hiện ghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương (Khoá XI) về "Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" nâng cao nhận thức và hành động của các cấp, các ngành trong sự nghiệp bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc. Các đoàn, nghệ nhân, diễn viên quần chúng tham gia Liên hoan được biểu diễn những giá trị, bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc mình mang đến Liên hoan.

Thời gian tổ chức Liên hoan và Lễ hội đã rất gần, đề nghị các cơ quan, đơn vị, thành viên Ban tổ chức khẩn trương tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ đã được phân công tại Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 23/5/2019, Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 01/8/2019 của UBND tỉnh và nội dung thông báo này, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả (các đơn vị, địa phương chưa xây dựng Kế hoạch cần khẩn trương hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh, đồng gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp).

Một số nội dung cần khẩn trương tập trung triển khai ngay: Về công tác thông tin, tuyên truyền quảng bá : Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh và UBND các huyện, thành phố thống nhất nội dung tuyên truyền về Liên hoan và Lễ hội, trong đó xây dựng lịch hoạt động các chương trình diễn ra trong khuôn khổ Liên hoan và Lễ hội đảm bảo khoa học, không trùng lặp, có sự kết nối với các hoạt động của các địa phương, thuận tiện cho việc tham dự của nhân dân, du khách; hoàn thành gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương để phục vụ cho công tác thông tin tuyên truyền. Chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động trực quan, tổ chức treo các cụm pano, treo cờ phướn, khẩu hiệu, băng rôn tại các điểm nút giao thông, các tuyến phố chính, các đầu mối quốc lộ giao tiếp giữa tỉnh với tỉnh bạn về Liên hoan và Lễ hội Thành Tuyên trên cơ sở bộ nhận diện về Liên hoan và Lễ hội được Ban Tuyên giáo thẩm định. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố có trang thông tin điện tử (đặc biệt là Trang thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh) có trách nhiệm tạo liên kết và tăng cường, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền quảng bá. Tỉnh đoàn Tuyên Quang chỉ đạo thực hiện công tác truyền thông xã hội: Chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tương tác nhóm trên các trang mạng xã hội (Fanpage trên Facebook, Zalo, witter, Instagram,...) về mục đích, ý nghĩa quy mô và các hoạt động diễn ra tại Liên hoan và Lễ hội. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá, xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, giới thiệu các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội và Liên hoan trên các trang mạng, cổng thông tin điện tử , hệ thống phát thanh, truyền hình. Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí của tỉnh tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyên rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tổ chức Liên hoan và Lễ hội, đồng thời theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị địa phương có trang thông tin điện tử trong việc thực hiện công tác thông tin, truyên truyền.

Về công tác chuẩn bị cho tổ chức Ngày văn hóa Tuyên Quang tại Hà Nội: Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm đầu mối, phối hợp, đôn đốc các cơ quan, đơn vị địa phương tổ chức triển khai các nội dung công việc được giao tại Kế hoạch số 94/K -UBND ngày 01/8/2019, đồng thời khẩn trương hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Thiết kế Mẫu giấy mời đại biểu (giấy mời, phong bì đựng giấy mời), hoàn thành báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 13/8/2019 để xem xét, phê duyệt. Trên cơ sở đó thực hiện in giấy mời, hoàn thành trong ngày 15/8/2019. Xây dựng kịch bản chi tiết (kịch bản điều hành) buổi khai mạc. Chỉ đạo chuẩn bị Chương trình nghệ thuật đặc sắc (đề xuất nội dung chương trình, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/8/2019). Chuẩn bị bài phát biểu khai mạc ngày Văn hóa Tuyên Quang tại Hà Nội của lãnh đạo tỉnh (hoàn thành trước ngày 20/8/2019). Liên hệ với cơ quan chức năng của UBND thành phố Hà Nội để lãnh đạo UBND tỉnh làm việc, đề nghị thành phố Hà Nội hỗ trợ, giúp đỡ, thống nhất một số nội dung tổ chức gày văn hóa Tuyên Quang tại Hà Nội theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2303/UBND-KGVX ngày 09/8/2019 trong ngày 13/8/2019; báo cáo, đề xuất lãnh đạo UBND tỉnh trong ngày 12/8/2019 (bao gỒm thành phần làm việc đoàn của tỉnh Tuyên Quang, thời gian, địa điểm, nội dung, tài liệu...).

UBND thành phố Tuyên Quang khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2026/ -KGVX ngày 17/7/2019 về chuẩn bị xe mô hình đèn trung thu phục vụ giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá Liên hoan và Lễ hội, báo cáo UBND tỉnh tiến độ triển khai thực hiện trước ngày 20/8/2019.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư chủ động, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành phố và cơ quan chức năng của UBND thành phố Hà Nội sớm hoàn thiện sơ đồ bố trí các gian hàng, thông báo chi tiết mặt bằng, sơ đồ không gian tổ chức và các điều kiện cần thiết cho các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tham gia.

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Liên minh hợp tác xã tỉnh chỉ đạo các doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh tham gia cung ứng, giới thiệu bán quà lưu niệm, sản vật đặc sắc của địa phương.  

UBND các huyện, thành phố chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tham gia gian hàng trưng bày, chế biến, giới thiệu văn hóa ẩm thực, đặc sản đặc sắc các dân tộc (các sản phẩm tham gia trưng bày, giới thiệu phải đảm bảo có thương hiệu, nhãn mác, an toàn thực phẩm đa dạng bao bì đóng gói để thuận tiện và đủ số lượng cho nhân dân và du khách mua sắm).

Về kịch bản chi tiết: Lễ Khai mạc Đêm hội Thành Tuyên, Chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương lựa chọn Tổng đạo diễn, đơn vị tổ chức sự kiện đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của nhà nước làm việc với nhóm tác giả, đạo diễn, âm nhạc, biên đạo múa, thiết kế mỹ thuật, sân khấu và các đơn vị liên quan: Xây dựng kịch bản chi tiết Lễ Khai mạc Đêm hội Thành Tuyên; Chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/8/2019; báo cáo Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 18/8/2019; làm việc tại Đài Truyền hình Việt Nam về Kịch bản Lễ Khai mạc vào 09 giờ 30 ngày 29/8/2019 theo nội dung Văn bản số 1003/THVN-TKBT ngày 07/8/2019 (có văn bản phô tô gửi kèm theo). Đài Phát thanh và Truyền hình làm đầu mối, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Đài Truyền hình Việt Nam theo nội dung Văn bản số 1003/THVN-TKBT ngày 07/8/2019 báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 25/8/2019.

Về trang trí cảnh quan, đường phố, cơ quan, đơn vị trong dịp diễn ra Liên hoan và Lễ hội: Các cơ quan, đơn vị có trụ sở đóng trên các tuyến đường chính trong trung tâm thành phố có trách nhiệm chỉnh trang, vệ sinh môi trường, rà soát hệ thống chiếu sáng phía ngoài đảm bảo trang hoàng về ban đêm, bắt đầu thực hiện từ ngày 01/9/2019.

UBND thành phố Tuyên Quang chỉ đạo thực hiện chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, rà soát lại toàn bộ các điểm tuyên truyền trực quan để trang trí, tuyên truyền về các hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan và Lễ hội. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các nội dung trên có kế hoạch kiểm tra cụ thể trong thời gian diễn ra Liên hoan và Lễ hội.

Về kinh phí phục vụ cho các hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan và Lễ hội: các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ tại Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 23/5/2019 và Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 01/8/2019 của UBND tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện và dự toán kinh phí xong trước ngày 15/8/2019, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt để tổ chức thực hiện.

Sở Tài chính khẩn trương thẩm định kinh phí của các cơ quan, đơn vị, có phương án bố trí kinh phí đảm bảo cho các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị địa phương, trình UBND tỉnh trước ngày 20/8/2019.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung đề xuất công tác xã hội hóa các hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan và Lễ hội Thành Tuyên; phân công rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc vận động xã hội hóa, dự kiến quyền lợi nhà tài trợ; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/8/2019.

Về một số nội dung khác (công tác an toàn thực phẩm, an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội... dịp tỉnh tổ chức Liên hoan và Lễ hội). Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung công việc được UBND tỉnh giao tại Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 23/5/2019 và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.
BBT

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục