Tuyên Quang đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020

9/4/2019 10:38

Tuyenquang.gov.vn: Ngày 08/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch hành động số 44/KH-UBND, thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ, về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025.

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch hành động được chia làm hai giai đoạn, giai đoạn 2019-2020 và giai đoạn 2021-2025, tập trung triển khai thực hiện 06 nhiệm vụ chính: Xây dựng, hoàn thiện cơ chế tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, toàn diện cho việc triển khai xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang; Xây dựng nền tảng công nghệ phát triển Chính quyền điện tử của tỉnh phù hợp với xu thế phát triển Chính phủ điện tử; Xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử của tỉnh bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng CNTT với cải cách hành chính, đổi mới lề lối, phương thức làm việc phục vụ người dân và doanh nghiệp; Xây dựng Chính quyền điện tử bảo đảm gắn kết chặt chẽ với bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, an ninh quốc gia, bảo vệ thông tin cá nhân; Bảo đảm các nguồn lực triển khai xây dựng Chính quyền điện tử; Thiết lập cơ chế bảo đảm thực thi.
 


Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức
Hội nghị tập huấn Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang phiên bản 1.0.

 
Cụ thể, trong giai đoạn 2019-2020, tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, như: Tiếp tục hoàn thiện môi trường chính sách về tổ chức ứng dụng CNTT tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh; Cụ thể hóa các nhiệm vụ ứng dụng CNTT thực hiện Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh; Tiếp tục triển khai thực hiện Dự án Ứng dụng công nghệ thông tin đẩy mạnh phát triển Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 – 2020; Tiếp tục triển khai Trục liên thông văn bản theo hướng dẫn của Chính phủ, bảo đảm kết nối liên thông, thông suốt hệ thống Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành của tỉnh với các cấp để thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử; Đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số chuyên dùng và các nội dung khác theo quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; Tiếp tục triển khai sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước, xác định đây là hạ tầng truyền dẫn căn bản trong kết nối các hệ thống thông tin Chính quyền điện tử và liên thông, chia sẻ dữ liệu; Tích hợp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia; Phấn đấu 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Tuyên Quang; Tăng tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4; Công khai mức độ hài lòng của người dân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Duy trì, phát triển hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Tuyên Quang, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu thực tế, đường truyền ổn định, an toàn phục vụ các cuộc họp từ cấp tỉnh tới cấp huyện; Tiếp tục bổ sung, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật CNTT; Xây dựng và hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành tạo nền tảng xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang; Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và bí mật nhà nước; Duy trì, cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh phù hợp Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0 khi được ban hành;…

Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh tiếp tục xây dựng, phát triển các hệ thống nền tảng Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang gắn với xây dựng Đô thị thông minh tuân thủ Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh đã được phê duyệt, cập nhật. Hoàn thành việc tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia thông qua Trục tích hợp, chia sẻ dữ liệu; Duy trì kết nối, chia sẻ thông tin giữa Cổng dịch vụ công tỉnh Tuyên Quang với Cổng Dịch vụ công quốc gia; Phấn đấu 100% các giao dịch trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh, huyện, xã được xác thực điện tử;…

Kế hoạch hành động sẽ là căn cứ cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh lập kế hoạch triển khai nhiệm vụ hàng năm đảm bảo mục tiêu xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 17-NQ/CP; Nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp, tạo bước đột phá về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế của tỉnh trong tình hình mới; Đảm bảo xây dựng một nền hành chính điện tử, hiện đại, đồng bộ và liên thông từ cấp tỉnh đến cấp xã; hoàn thiện các hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh, tạo môi trường làm việc minh bạch, hiệu lực, hiệu quả cao; giảm thời gian, chi phí, nâng cao nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức xây dựng Chính quyền điện tử cấp tỉnh và triển khai các nội dung của Kế hoạch hành động, đồng thời phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để tổ chức thực hiện có hiệu quả.
Hoàng Nam

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email