Triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019

12/4/2019 7:58

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa có công văn gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố về thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2019.

 


Cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị tham gia tập huấn Phần mềm chấm điểm chỉ số cải cách hành chính.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Người đứng đầu các sở, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố tăng cường phổ biến, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính; phát huy và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

Đẩy mạnh việc đổi mới, sắp xếp và kiện toàn tổ chức các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; gắn kết chặt chẽ với các chính sách tinh giản biên chế trên cơ sở tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại các Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu qủa cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ. Khẩn trương thực hiện cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Tập trung đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức, trong đó công tác tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức phải đúng với năng lực, tiêu chuẩn của vị trí việc làm đã được phê duyệt; tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về cơ cấu, số lượng cấp phó tại các cơ quan, đơn vị. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức.

Tổ chức tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý. Chú trọng nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của bộ phận Một cửa các cấp theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ, bảo đảm thực chất, không làm kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính, giảm tỷ lệ trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ; thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn, tránh gây bức xúc, tạo dư luận không tốt trong nhân dân. Thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ và các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

Thực hiện có hiệu quả Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang gắn kết chặt chẽ với cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; tham gia kết nối có hiệu quả Cổng dịch vụ công quốc gia; tăng cường xây dựng, sử dụng hiệu quả các phần mềm quản lý, cơ sở dữ liệu dùng chung, bảo đảm quản lý thống nhất, đồng bộ.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Văn bản này; định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện theo quy định.
PV

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email