Định giá đất cụ thể năm 2019 trên địa bàn tỉnh

13/4/2019 23:10

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 47/KH-UBND về việc định giá đất cụ thể năm 2019 trên địa bàn tỉnh.Ảnh minh họa. Ảnh: Duy Hùng.

Kế hoạch hoạch định giá đất cụ thể năm 2019 trên địa bàn tỉnh nhằm điều tra, xác định giá đất cụ thể được xây dựng và thực hiện hàng năm trên cơ sở Kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện. Đồng thời, chủ động trong việc tổ chức thực hiện, bảo đảm kịp thời, đáp ứng tiến độ của các công trình, dự án và làm cơ sở để bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước cho việc tổ chức thực hiện định giá đất cụ thể.

Theo đó, các trường hợp cần định giá đất cụ thể trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, gồm: Các công trình, dự án nằm trong danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 và danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo Nghị quyết số 23/NQHĐND ngày 06/12/2017 của HĐND tỉnh Tuyên Quang và nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt (chưa triển khai thực hiện trong năm 2018); Các công trình dự án đã có trong danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 và danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo Nghị quyết số 38/NQHĐND ngày 07/12/2016; Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 07/12/2017; Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 04/7/2018; Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 06/12/2018; của HĐND tỉnh Tuyên Quang và kế hoạch sử dụng đất hàng năm (2017, 2018, 2019) của cấp huyện; Các công trình, dự án trọng điểm, cấp bách phát sinh được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận sau khi xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Dự kiến các trường hợp phải thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất cụ thể, gồm: các công trình, dự án thu hồi đất trọng điểm, cấp bách thu hút đầu tư; các dự án đầu tư thực hiện theo hình thức đối tác công tư; giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất, tính tiền thuê đất mà thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất) từ 10 tỷ đồng trở lên; giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất (thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị từ 10 tỷ đồng trở lên tính theo giá đất trong bảng giá đất).

Về tiến độ thời gian định giá đất cụ thể các dự án, đối với công trình, dự án phải thu hồi đất: Giá đất cụ thể được thực hiện sau khi ban hành thông báo thu hồi đất của cấp có thẩm quyền. Đối với giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất (thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị từ 10 tỷ đồng trở lên tính theo giá đất trong bảng giá đất): Giá đất cụ thể được thực hiện sau khi UBND cấp có thẩm quyền quyết định đấu giá quyền sử dụng đất. Đối với dự án cho thuê đất mà thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất) từ 10 tỷ đồng trở lên được thực hiện sau khi có quyết định cho thuê đất của cấp có thẩm quyền.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện việc xác định giá đất cụ thể đối với các công trình, dự án theo Kế hoạch này. Chuẩn bị hồ sơ thửa đất cần định giá, lập dự toán kinh phí cụ thể đối với từng công trình, dự án; Tổ chức thực hiện lựa chọn đơn vị tư vấn xác định giá đất theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3488/UBND-TNMT ngày 06/11/2017, Thông tư số 36/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các quy định của pháp luật khác có liên quan. Lập dự toán kinh phí thực hiện xác định giá đất cụ thể trong năm 2019 đối với các công trình, dự án quy định tại mục 2, Phần II Kế hoạch này, trình UBND tỉnh phê duyệt; các công trình, dự án phát sinh thực hiện lập dự toán kinh phí trình phê duyệt riêng cho từng công trình, dự án. Kiểm tra, đánh giá kết quả việc xác định giá đất cụ thể và phương án giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất. Trình Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh thẩm định hồ sơ, phương án giá đất cụ thể; hoàn thiện dự thảo phương án giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất trình UBND tỉnh quyết định theo quy định. Lưu trữ toàn bộ kết quả định giá đất cụ thể tại Sở; thống kê, tổng hợp và báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về kết quả định giá đất cụ thể tại địa phương theo quy định.

Sở Tài chính thực hiện nhiệm vụ là cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ phương án giá đất cụ thể; tổ chức họp Hội đồng để thẩm định phương án giá đất, ban hành văn bản thẩm định của Hội đồng thẩm định giá đất; Thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt dự toán định giá đất cụ thể năm 2019 theo từng công trình, dự án đã có trong danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện trong năm 2019 theo đúng quy định tại Thông tư số 20/2015/TT-BTNMT ngày 27/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường để làm căn cứ thanh toán cho tư vấn định giá đất; tham mưu cho UBND tỉnh cân đối, bố trí kinh phí định giá đất cụ thể theo kế hoạch.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị liên quan trong việc thực hiện nội dung tại Kế hoạch này đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

UBND các huyện, thành phố thực hiện xác định giá đất cụ thể tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất (trừ các trường hợp quy định tại mục 2, Phần II Kế hoạch này) theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2914/UBND-TNMT ngày 16/10/2014 và hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 1123/TNMT-CCĐĐ ngày 04/11/2015; Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, đơn vị tư vấn xác định giá đất (đối với trường hợp thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất) thực hiện điều tra, tổng hợp, phân tích thông tin về thửa đất, giá đất thị trường; áp dụng phương pháp định giá đất và xây dựng phương án giá đất trên địa bàn huyện, thành phố.

Chủ đầu tư thực hiện dự án có trách nhiệm chuẩn bị và đảm bảo kinh phí để tổ chức thực hiện xác định giá đất cụ thể đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ các thửa đất cần định giá, hồ sơ gồm: Quyết định phê duyệt dự án đầu tư hoặc quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án; thông báo thu hồi đất; sơ đồ khu đất cần định giá (khu đất thực hiện dự án); xác định vị trí, diện tích, loại đất và thời hạn sử dụng của thửa đất cần định giá; các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng chi tiết đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các quy định khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng của thửa đất cần định giá.
PV

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email