CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ TỈNH TUYÊN QUANG
Năm
So sánh tỷ lệ giải quyết hồ sơ trong năm 2019
So sánh tỷ lệ giải quyết hồ sơ trong năm 2019
So sánh tỷ lệ giải quyết hồ sơ giữa các Sở ban ngành trong năm 2019
So sánh tỷ lệ giải quyết hồ sơ giữa các Huyện/Thành phố trong năm 2019
BIỂU ĐỒ CHI TIẾT TỔNG HỢP BÁO CÁO
KHÔNG CÓ DỮ LIỆU CỦA THÁNG NÀY
KHÔNG CÓ DỮ LIỆU CỦA THÁNG NÀY
KHÔNG CÓ DỮ LIỆU CỦA THÁNG NÀY
KHÔNG CÓ DỮ LIỆU CỦA THÁNG NÀY
KHÔNG CÓ DỮ LIỆU CỦA THÁNG NÀY
KHÔNG CÓ DỮ LIỆU CỦA THÁNG NÀY
KHÔNG CÓ DỮ LIỆU CỦA THÁNG NÀY
KHÔNG CÓ DỮ LIỆU CỦA THÁNG NÀY
KHÔNG CÓ DỮ LIỆU CỦA THÁNG NÀY
KHÔNG CÓ DỮ LIỆU CỦA THÁNG NÀY
KHÔNG CÓ DỮ LIỆU CỦA THÁNG NÀY
KHÔNG CÓ DỮ LIỆU CỦA THÁNG NÀY