Tìm kiếm theo trích yếu

Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
3769/UBND-KSTT 06/12/2018 0:0 Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2018/TT-VPCP
3768/UBND-KSTT 05/12/2018 0:0 về Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC quý IV năm 2018
110/KH-UBND 05/12/2018 0:0 về Triển khai thi hành Luật Quốc phòng năm 2018
111/KH-UBND 05/12/2018 0:0 Thực hiện Kết luận số 226-KL/TU ngày 10/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 35-CTr/TU ngày 15/01/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
1455/QĐ-UBND 05/12/2018 0:0 Về việc Công nhận Sáng kiến cấp tỉnh
3751/UBND-NC 04/12/2018 0:0 V/v lập đề nghị xây dựng quyết định QPPL năm 2019 của UBND tỉnh
3742/UBND-NC 04/12/2018 0:0 V/v tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật
3752/UBND-TH 04/12/2018 0:0 V/v thực hiện Thông báo số 441/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về triển khai Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
3744/UBND-NC 04/12/2018 0:0 V/v báo cáo kết quả thực hiện Đề án tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018
3740/UBND-TH 03/12/2018 0:0 V/v báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2018
369/QĐ-UBND 03/12/2018 0:0 Về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền thuê đất một số công trình, dự án trên địa bàn tỉnh
370/QĐ-UBND 03/12/2018 0:0 Về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình: Đường Kiên Đài - Khun Miềng, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102