Tìm kiếm theo trích yếu

Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
1344 /UBND-KGVX 20/05/2019 0:0 V/v tham gia ý kiến góp ý về Bộ chỉ số đô thị văn minh
1345 /UBND-KGVX 20/05/2019 0:0 V/v tham gia ý kiến góp ý vào Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành hướng dẫn mã định danh điện tử cơ quan, tổ chức
1336 /UBND-NC 18/05/2019 0:0 V/v gửi văn bản điện tử đã ký số trên trục liên thông văn bản Quốc gia, trục liên thông văn bản nội tỉnh
1318 /UBND-KGVX 17/05/2019 0:0 V/v báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư
59 /KH-UBND 17/05/2019 0:0 Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020
1325/UBND-KSTT 17/05/2019 0:0 Về việc thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và Nghị định số 61/2018/NĐ-CP
1317/UBND-KGVX 17/05/2019 0:0 V/v báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư
1315/UBND - KGVX 16/05/2019 0:0 V/v vận động ủng hộ Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh năm 2019
1308 /UBND-KGVX 16/05/2019 0:0 V/v tham mưu, đề xuất nội dung triển khai thực hiện Quyết định số 467/QĐ-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ
58 /KH-UBND 16/05/2019 0:0 Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
57 /KH-UBND 16/05/2019 0:0 Triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019
1281 /UBND-KGVX 15/05/2019 0:0 V/v thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128