Tìm kiếm theo trích yếu

Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
16/KH-UBND 15/02/2019 0:0 Về triển khai thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
321/UBND-NC 15/02/2019 0:0 Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án Văn hoá Công vụ
01/CĐ-UBND 14/02/2019 0:0 Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019
318/UBND-TH 14/02/2019 0:0 V/v tham mưu thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị
306/UBND-TH 13/02/2019 0:0 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ
45/QĐ-UBND 13/02/2019 0:0 Về việc phê duyệt giá dịch vụ xe ô tô ra, vào bến tại Bến xe khách huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
261/UBND-KGVX 30/01/2019 0:0 V/v chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
258/UBND-THCB 30/01/2019 0:0 Về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ và triển khai thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
237/UBND-KGVX 29/01/2019 0:0 V/v nghiên cứu, đề xuất đề nghị của Bưu điện tỉnh Tuyên Quang
15/KH-UBND 29/01/2019 0:0 Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2019
233/UBND-NLN 29/01/2019 0:0 Về việc Thực hiện Tết Trồng cây tập trung Xuân Kỷ Hợi năm 2019
226/UBND-KGVX 28/01/2019 0:0 Tham mưu, đề xuất Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 7562/QĐ-BYT ngày 24/12/2018 của Bộ Y tế

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110