Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

27/11/2018 9:22

Tuyenquang.gov.vn: Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 97/2018/TT-BTC hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.Ảnh minh họa.

Thông tư áp dụng đối với các cơ quan Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo đó, Thông tư quy định các nội dung liên quan đến việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bao gồm: Chi viết, biên soạn, dịch tài liệu phục vụ việc học tập; chi mua tài liệu phục vụ học tập; chi hội nghị, hội thảo; chi công tác chỉ đạo, kiểm tra; chi công tác tuyên truyền; chi sơ kết hàng năm và tổng kết toàn khóa; chi khen thưởng cho tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình; chi văn phòng phẩm và các khoản chi khác.

Trong đó, chi viết, biên soạn và dịch tài liệu được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 76/2018/TT-BTC ngày 17/8/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Chi biên dịch tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài và ngược lại, thực hiện theo mức chi dịch thuật quy định tại Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ Tài chính quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước.

Đối với nội dung chi hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết, chi công tác phí đi chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. Chi khen thưởng cho tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình, thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được bố trí từ dự toán ngân sách hằng năm của các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Việc lập, tổng hợp, giao dự toán, thực hiện và quyết toán kinh phí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực hiện theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2018, thay thế Thông tư số 38/2012/TT-BTC ngày 05/3/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cấp. Trường hơp các văn bản dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.
 
Nguyễn Thị Bích Hoàn
Trường Chính trị tỉnh

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email