Phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh

29/11/2018 9:33

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND triển khai Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh.Đông đảo đoàn viên thanh niên tham quan Triển lãm bản đồ và trưng bày
tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.

Kế hoạch triển khai Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất, tin tưởng trong các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là thế hệ trẻ về các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo; vai trò, vị trí chiến lược của Biển, Đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, cung cấp thông tin kịp thời về tình hình biển, đảo; chủ động đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch về chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, đa dạng hình thức, thể loại, sản phẩm truyền thông, kết hợp với các chương trình, đề án tuyên truyền có liên quan.

Theo đó, Kế hoạch được thực hiện với các nội dung: đẩy mạnh thông tin tuyên truyền truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh; Tập huấn, bồi dưỡng hoặc lồng ghép nội dung cập nhật kiến thức, phổ biến văn bản pháp luật về biển, đảo; Phối hợp với các Bộ, Ngành Trung ương thực hiện một số nhiệm vụ của Đề án.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông Chỉ đạo, định hướng nội dung tuyên truyền và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, Ban biên tập các Cổng/Trang thông tin điện tử, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện và hệ thống thông tin cơ sở về các nội dung Tập trung tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo; các văn bản luật pháp quốc tế, thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan đến biển, đảo; những chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; vị trí, vai trò, tiềm năng của biển, đảo Việt Nam; phát triển kinh tế biển, đảo, đặc biệt là những ngành kinh tế mũi nhọn như: khai thác và chế biến dầu khí, kinh tế hàng hải, khai thác và chế biến hải sản, du lịch biển và kinh tế hải đảo, xây dựng các khu kinh tế, các khu công nghiệp tập trung và khu chế xuất ven biển gắn với phát triển các khu đô thị ven biển; bảo vệ môi trường; các quy định pháp luật trong hoạt động thủy sản như: nuôi trồng thủy, hải sản, đánh bắt xa bờ, hậu cần nghề cá...; chuyển dịch cơ cấu kinh tế biển nhằm thu hút mạnh hơn các nguồn lực đầu tư, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; ứng phó với rủi ro, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, dự báo ngư trường, mùa vụ, thời tiết, đối tượng đánh bắt; chính sách khuyến khích ngư dân định cư lâu dài; gương cá nhân và tập thể tiên tiến, điển hình trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh và tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo; Tuyên truyền những hoạt động đóng góp của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đối với những hoạt động hướng về biển, đảo; Thông tin, tuyên truyền về Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Tỉnh ủy Tuyên Quang và Quân chủng Hải quân.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện Tập huấn, bồi dưỡng hoặc lồng ghép nội dung cập nhật kiến thức, phổ biến văn bản pháp luật về biển, đảo cho các đối tượng là giáo viên giảng dạy các môn Giáo dục công dân, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học; các trường, cơ sở dạy nghề. Phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí; các Cổng/Trang thông tin điện tử, Bản tin; Đài Truyền thanh cấp huyện, cấp xã. Cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng, biên soạn tài liệu cho các bộ, ngành, địa phương nhằm cung cấp thông tin, định hướng công tác tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, phổ biến văn bản pháp luật về biển, đảo cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và Đài Truyền thanh cấp huyện, cấp xã. Tuyên truyền, phổ biến qua hệ thống thông tin cơ sở Triển lãm về chủ quyền biển, đảo Việt Nam; tổ chức hội thi tìm hiểu, tham quan bảo tàng về chủ quyền biển, đảo Việt Nam; Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo - Trái tim Việt Nam” nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12)…. Biên soạn, phát hành các xuất bản phẩm: Sách chuyên khảo về đề tài biển, đảo; sách điện tử về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam ở Biển Đông và số hóa một số tài liệu tuyên truyền về biển, đảo phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền; sổ tay tuyên truyền về biển, đảo; tập atlas Bản đồ chủ quyền của Việt Nam trong lịch sử… Nghiên cứu, thu thập, cung cấp các chứng cứ và cơ sở pháp lý về chủ quyền trên biển của Việt Nam, đặc biệt là hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn, bồi dưỡng hoặc lồng ghép nội dung cập nhật kiến thức, phổ biến văn bản pháp luật về biển, đảo cho giáo viên giảng dạy các môn: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, và Đại học Tân Trào. Tổ chức trong ngành giáo dục các Hội thi tìm hiểu về chủ quyền biển đảo; tổ chức tham quan bảo tàng, triển lãm, di tích lịch sử về biển, đảo Việt Nam...Tổ chức triển lãm về chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp...trên địa bàn; căn cứ vào điều kiện thực tế có thể kết hợp trưng bày truyền thống với triển lãm số 3D. Phối hợp tổ chức triển lãm 3D thông qua hệ thống máy chiếu, sa bàn số bằng máy tính sách tay trong các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh có đủ điều kiện. Phối hợp với Bộ Lao động -  Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn, bồi dưỡng hoặc lồng ghép nội dung cập nhật kiến thức, phổ biến văn bản pháp luật về biển, đảo cho giáo viên giảng dạy các môn: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường dạy nghề của tỉnh.

Sở Ngoại vụ là đầu mối tiếp nhận các thông tin, tài liệu tuyên truyền liên quan đến biển, đảo do Bộ Ngoại giao cung cấp gửi đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh để thực hiện công tác tuyên truyền. Cung cấp thông tin liên quan đến việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh với Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương và các cơ quan chức năng liên quan để phục vụ công tác tuyên truyền đối ngoại, quảng bá hình ảnh của tỉnh. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng phiên bản tiếng nước ngoài cho Trang thông tin đối ngoại Tuyên Quang. Xây dựng và phát hành các ấn phẩm phục vụ thông tin đối ngoại của tỉnh. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trưng bày tại Bảo tàng; thực hiện các đợt tuyên truyền về biển, đảo trên các cụm cổ động, hệ thống pano, áp phích, băng zôn...trên địa bàn. Tổ chức sáng tác, biểu diễn phục vụ nhân dân các chương trình, tác phẩm văn học nghệ thuật về biển, đảo.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn, bồi dưỡng hoặc lồng ghép nội dung cập nhật kiến thức, phổ biến văn bản pháp luật về biển, đảo cho giáo viên giảng dạy các môn: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, và Đại học Tân Trào. Tổ chức trong ngành giáo dục các Hội thi tìm hiểu về chủ quyền biển đảo; tổ chức tham quan bảo tàng, triển lãm, di tích lịch sử về biển, đảo Việt Nam...Tổ chức triển lãm về chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp...trên địa bàn; căn cứ vào điều kiện thực tế có thể kết hợp trưng bày truyền thống với triển lãm số 3D. Phối hợp tổ chức triển lãm 3D thông qua hệ thống máy chiếu, sa bàn số bằng máy tính sách tay trong các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh có đủ điều kiện.

UBND tỉnh cũng giao các cơ quan báo chí trong tỉnh (Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Tân Trào); các Cổng/Trang thông tin điện tử, Bản tin của các cơ quan, tổ chức; hệ thống Đài Truyền thanh cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh tổ chức Tập trung tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo; các văn bản luật pháp quốc tế, thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan đến biển, đảo; những chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; vị trí, vai trò, tiềm năng của biển, đảo Việt Nam; phát triển kinh tế biển, đảo, đặc biệt là những ngành kinh tế mũi nhọn như: khai thác và chế biến dầu khí, kinh tế hàng hải, khai thác và chế biến hải sản, du lịch biển và kinh tế hải đảo, xây dựng các khu kinh tế, các khu công nghiệp tập trung và khu chế xuất ven biển gắn với phát triển các khu đô thị ven biển; bảo vệ môi trường; các quy định pháp luật trong hoạt động thủy sản như: nuôi trồng thủy, hải sản, đánh bắt xa bờ, hậu cần nghề cá...; chuyển dịch cơ cấu kinh tế biển nhằm thu hút mạnh hơn các nguồn lực đầu tư, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; ứng phó với rủi ro, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, dự báo ngư trường, mùa vụ, thời tiết, đối tượng đánh bắt; chính sách khuyến khích ngư dân định cư lâu dài; gương cá nhân và tập thể tiên tiến, điển hình trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh và tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Tuyên truyền những hoạt động đóng góp của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đối với những hoạt động hướng về biển, đảo. Thông tin, tuyên truyền về Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Tỉnh ủy Tuyên Quang và Quân chủng Hải quân phù hợp với tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tân Trào, Cổng thông tin điện tử tỉnh và Trang thông tin đối ngoại Tuyên Quang chú trọng xây dựng chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam cho hệ thống thông tin cơ sở tại địa phương.
Nguyễn Thị Bích Hoàn
Trường Chính trị tỉnh
 
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email